INFORMACJE PRASOWE
Instytutu Chemii Fizycznej PAN

patrz nowa strona

Popularyzacja nauki
 
8 XII 2020 r.: Wielkie marzenia o mikroświecie: Dream Chemistry Award 2020

Pierwszego grudnia br. jury ogłosiło zwycięzcę tegorocznej Dream Chemistry Award. Ze względu na pandemię całe wydarzenie zostało przeniesione do sieci. Statuetka i 10000 euro nagrody powędrowały do Claudii Bonfio (MRC Laboratory of Molecular Biology and University of Cambridge) za jej marzenie o tym, by wyjaśnić podstawy chemicznej wymiany informacji w najprymitywniejszych organizmach, które można by uznać za żywe.
PAP

8 December 2020: Dreaming big about the smallest things: Dream Chemistry Award 2020

On the 1st of December, the jury has announced the winner of this year's Dream Chemistry Award. Because of the pandemic restrictions, the whole event has been carried online. The Dream Chemistry Award and 10000 euro prize went to Claudia Bonfio (MRC Laboratory of Molecular Biology and University of Cambridge) for a dream about understanding the origins of chemical communication at the origin of life.


24 VII 2020 r.: Zajrzeć w zwierciadło

Jeśli oczy są zwierciadłem duszy, to dzięki przeziernym rogówkom możemy w głąb tej duszy zajrzeć. A dzięki pracy naukowców z IChF PAN możemy zajrzeć w głąb samej rogówki. I to bez jej dotykania! Wszystko dzięki wprowadzeniu innowacyjnej metody holograficznej tomografii optycznej.
PAP

24 July 2020: Look into the mirror

If the eyes are the mirror of the soul, then thanks to the translucent corneas, we can look deep into that soul. And thanks to the work of scientists from the IPC PAS we can look into the depths of the cornea itself. And that without touching it! All thanks to the introduction of an innovative method of holographic optical tomography.
see also at EurekAlert!


7 VII 2020 r.: Czyste powietrze, woda i gleba

Powietrze wokół nas staje się coraz bardziej zanieczyszczone. Nic dziwnego, że wielu naukowców głowi się, jak by je oczyścić. Praca międzynarodowego zespołu pod kierownictwem prof. Juana Carlosa Colmenaresa z IChF PAN przybliża nas do tego celu. Naukowcom udało się stworzyć efektywny i tani adsorbent zdolny oczyszczać powietrze z różnych toksycznych związków.
PAP

7 July 2020: For cleaner air, water, and soil

The air around us is still getting more and more polluted. No wonder many scientists strive to find a way to purify it. Thanks to the work of an international team led by prof. Juan Carlos Colmenares from the IPC PAS we are a big step closer to achieve this goal. They found a way to make an efficient reactive adsorbent able to purify the air from various toxic compounds, cheaply, and effectively.
see also at EurekAlert!


21 IV 2020 r.: Wydrukować, żeby wykurować

Chcielibyście wiedzieć, jaka kombinacja antybiotyków najlepiej zadziała na konkretnego pacjenta? I znaleźć ją w 12, a może nawet w 6 godzin, na miejscu? A może marzy się wam przeszukiwanie tysięcy próbek naraz w poszukiwaniu swoistych przeciwciał? To wszystko umożliwia nowy chip stworzony przez naukowców z IChF PAN. Jest tani, szybki i wiarygodny. Może zastąpić szybkie testy immunochromatograficzne i daje pacjentom większe szanse na pokonanie zakażenia.
PAP

21 April 2020: Printed to find a cure

Would you like to be able to find out which antibiotic combination works best for a particular patient? And do it in just 12 or maybe even 6 hours, in a point-of-care? Or maybe search for antibodies in thousands of samples at a time? It’s all possible with a new device invented by scientists from IPC PAS. It is cheap, fast & reliable, it can replace strip tests and give patients a better chance to fight disease.
see also at EurekAlert!


20 IV 2020 r.: Często i mało, czy rzadko, ale do syta?

Gdyby chodziło o dietę, większość specjalistów postawiłaby na odpowiedź 1, ale w przypadku magazynowania energii jest odwrotnie. Okazuje się, że więcej można jej zmieścić ładując rzadko, ale do pełna.
PAP

20 April 2020: Often and little, or rarely and to the full?

If we were talking about food, most experts would choose the former, but in the case of energy storage the opposite is true. It turns out that more energy can be stored by charging less often, but right up to 100%.
see also at EurekAlert!


6 IV 2020 r.: Nowa metoda enkapsulacji leków w materiałach typu MOF

Naukowcy z IChF PAN we współpracy z Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej opracowali nową, bezrozpuszczalnikową metodę enkapsulacji cząsteczek leków w materiałach porowatych typu MOF (ang. Metal-Organic Framework).
PAP

6 April 2020: A new way to deliver drugs in MOFs

Scientists from the IPC PAS in cooperation with the Faculty of Chemistry of WUT have developed a new, solvent-free method for the encapsulation of drug molecules in MOF (Metal-Organic Framework) porous materials.
EurekAlert!


19 III 2020 r.: Nagroda za naukowe marzenie

Rusza właśnie kolejna edycja Dream Chemistry Award. To jedyny taki konkurs, w którym premiuje się nie dotychczasowe osiągnięcia, lecz inspirujące, chemiczne idee. Zgłaszane pomysły muszą spełniać tylko jeden warunek: być związane z chemią.

19 March 2020: An Award for Scientific Dreams

This year’s Dream Chemistry Award contest has just been launched. This is the only competition in which it is nor hitherto achievements that are rewarded, but inspiring, chemical ideas. The ideas submitted must meet only one condition: they must be related to chemistry.
see also at AlphaGalileo 

 
6 II 2020 r.: Niezmienna lepkość komórek

W żywych komórkach niezmienne wydaje się być tylko to, że stale się zmieniają. Naukowcom z IChF PAN udało się jednak wykazać, że istnieje w nich pewna wartość, która się nie zmienia. To lepkość. Te badania, choć podstawowe, mogą przyczynić się do powstania zupełnie nowych metod diagnostycznych i leczniczych.
PAP

6 February 2020: The unchanging viscosity of cells

The only thing that appears to be unchanging in living cells is that they are constantly changing. However, scientists from the IPC PAS have managed to show that there is a certain parameter that does not change. It’s their viscosity. This research, although basic, may contribute to the development of completely new diagnostic and therapeutic methods.
see also at EurekAlert 
3 XII 2019 r.: Kropki kwantowe do zadań specjalnych

Naukowcy z Warszawy we współpracy z kolegami z Grenoble zrobili kolejny krok milowy w kierunku otrzymywania stabilnych kropek kwantowych tlenku cynku (ZnO QDs) do zastosowań w nowoczesnych technologiach oraz w nanomedycynie. Wykorzystując zaawansowaną technikę DNP-NMR naukowcy jednoznacznie udowodnili, że ZnO QDs wytworzone metodą metaloorganiczną znacznie przewyższają QDs otrzymane tradycyjną metodą zol-żel zarówno pod względem stabilności, jak i stopnia uporządkowania warstwy organicznej stabilizującej nieorganiczny rdzeń ZnO.

3 December 2019: Towards High Quality ZnO Quantum Dots Prospective for Biomedical Applications

Scientists from Warsaw together with colleagues from Grenoble have moved a step closer to creating stable, high quality colloidal zinc oxide quantum dots (ZnO QDs) for use in modern technologies and nanomedicine. Using advanced DNP-enhanced NMR spectroscopy they have clearly proved the superiority of the developed organometallic approach over the traditional sol-gel procedure both in terms of stability and the highly-ordered organic shell of the resulting ZnO QDs.
see also at EurekAlert


29 XI 2019 r.: Zobaczyć niewidzialne

Naukowcy z natury są ciekawscy i często zaglądają tam, gdzie nie powinni. Z takiego zaglądania czasami rodzą się odkrycia, które dosłownie poszerzają horyzonty. Dzięki wspólnej pracy badaczy z zespołu prof. Wojtkowskiego z IChF PAN, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bałtyckiego Instytutu Technologicznego z Gdyni i amerykańskim współpracownikom udało się niedawno wykorzystać praktycznie fenomen widzenia światła, które teoretycznie powinno być dla naszego oka niewidzialne. Oparte na zjawisku widzenia dwufotonowego urządzenia już działają, usprawniając diagnostykę chorób siatkówki.

29 November 2019: To see the Invisible

Scientists are curious by nature and often look where they should not. From such looking, discoveries are born that literally broaden the horizons. Working jointly, researchers from Professor Wojtkowski’s team at IPC PAS, Nicolaus Copernicus University, Baltic Institute of Technology and their US collaborators from UC Irvine have recently managed to make practical use of infrared vision and by designing devices based on this phenomenon improve diagnosis of retinal diseases.
see also at EurekAlert 
23 X 2019 r.: Neuroprzekaźniki w okamgnieniu

Dopamina, serotonina, adrenalina,… Od ich właœciwych proporcji zależy płynne funkcjonowanie ludzkiego mózgu. Zaburzenia oznaczajš choroby. Dlatego tak ważnym jest, by umieć wykrywać takie zaburzenia jak najwczeœniej. Zanim jeszcze pojawiš się widoczne objawy. Można to będzie robić szybko, prosto i tanio, dzięki pracy zespołu pod kierunkiem prof. Martina Jönsson-Niedziółki z IChF PAN.

23 October 2019: Neurotransmitters in an instant

Dopamine, serotonin, adrenalin... The smooth functioning of the human brain depends on their correct proportions. Any disturbances mean diseases. That’s why it’s so important to be able to detect these disturbances as early as possible - before the appearance of any visible symptoms. This will be possible quickly, simply and cheaply thanks to the work of a team of researchers headed by Professor Martin Jönsson-Niedziółka from the IPC PAS.
see also at EurekAlert 
17 X 2019 r.: Rozgryźć Alzheimera

Choroba Alzheimera i towarzyszący jej rozpad osobowości przerażają wielu, adostępne leki, delikatnie mówiąc, nie grzeszą skutecznością. Dzięki pracy zespołu dr. Piotra Pięty z IChF PAN mogą powstać nowe, efektywniejsze farmaceutyki. Naukowcy pokazali, w jaki sposób wielkość cząsteczek złożonych z beta-amyloidu wpływa na sposób ich oddziaływania z błonami komórkowymi, a co za tym idzie, jak modyfikuje przebieg choroby. Kolejnym krokiem ma być testowanie w tym modelu potencjalnych leków.

17 October 2019: Figuring out Alzheimer's

Alzheimer's disease and the accompanying personality breakdown frighten many of us. Unfortunately, the drugs currently available are ineffective. Thanks to the work of a team headed by Dr. Piotr Pięta of the IPC PAS, it may be possible to develop new and more effective pharmaceuticals to fight this disease. The scientists have shown how the size of beta-amyloid molecules affects the way they interact with model brain cell membranes. The next research step is to test potential drugs to understand their influence on the interaction of beta-amyloid with brain.
see also at EurekAlert 
18 IX 2019 r.: Czas perowskitów

Jaki powinien być słoneczny panel marzeń? Efektywny, tani w produkcji, trwały, giętki i przyjazny środowisku. Wszystko to mogą dać perowskity: nowy materiał, który oferuje efektywność energetyczną porównywalną z panelami krzemowymi, ale o wiele tańszy i prostszy do wyprodukowania. Nowe badania prowadzone w IChF PAN we współpracy ze szwajcarskim EPFL, przybliżają nas do komercjalizacji tej technologii.

18 September 2019: Time for perovskites

What should be a dream solar panel? Efficient, cheap to produce, durable, flexible and eco-friendly. All these we can get thanks to perovskites: new material offering energy conversion efficiency comparable to silicon panels but much cheaper to produce with simple technology. New research done at IChF PAN in collaboration with EPFL, Switzerland, brings us closer to commercializing this technology.
see also at AlphaGalileo 
9 IX 2019 r.: Wody tanie uzdatnianie

Oczyszczanie wody z rozpuszczalników organicznych, takich jak trichloroetylen (TRI) to nic nowego. Ale znalezienie metody, która takie zanieczyszczenia rzeczywiście neutralizuje, a nie tylko przesuwa w inne miejsce, to już wyczyn. Zespół pod kierunkiem dr hab. Anny Śrębowatej opracował metodę katalitycznego wodorooczyszczania, czyli przekształcania TRI w mniej szkodliwe dla środowiska węglowodory. Dzięki naukowcom z IChF woda, nie tylko w naszych kranach, ale też w rzekach, może być czystsza i bezpieczniejsza dla zdrowia.

9 September 2019: Cheap water treatment

There’s nothing new in treating water by sorption of organic solvents such as trichloroethylene (TCE). But finding a method that neutralizes these contaminants, instead of just shifting them somewhere else, is no mean feat. A team led by Anna Œrębowata, has improved a flow method of catalytic hydrotreatment, that is, transforming TCE into environmentally friendly hydrocarbons. Thanks to scientists from the IPC PAS, the water can be cleaner and safer for human health.
see also at EurekAlert! 
19 VIII 2019 r.: Butelki z lignocelulozy, perfumy z jabłek

Wiele firm pracuje nad tworzywami, które byłyby równie lekkie i odporne jak plastik, a przy tym w pełni biodegradowalne. A co, gdyby można je robić… ze śmieci? Nowoczesna, ekologiczna, bo bezodpadowa (konwersja surowiec-produkt sięga 100%) i ekonomiczna (nie wymaga wysokich temperatur ani kosztownych katalizatorów) metoda uzyskiwania organicznych monomerów powstaje właśnie w IChF PAN.

19 August 2019: Bottles made of lignocellulose, perfumes of apples

Many companies are working on materials that would be as light and resistant as plastic but at the same time fully biodegradable. What if they could be made from ….. rubbish? A modern, ecological (waste-free - the conversion of raw material to product reaches 100%) and economical (does not require high temperatures or expensive catalysts) method of obtaining organic monomers is coming into being at the IPC PAS.
see also at EurekAlert!


30 V 2019 r.: Komórki w działaniu


 
20 XII 2018 r.: Co naprawdę się dzieje na femtosekundowych skrzyżowaniach?

Gdy wiązki biegnących w tę samą stronę ultrakrótkich impulsów laserowych przecinają się ze sobą pod zauważalnym kątem, między impulsami dochodzi do różnorodnych oddziaływań. Zjawiska fizyczne się komplikują, a ich opis matematyczny staje się złożony obliczeniowo. Do przeprowadzenia odpowiednich symulacji trzeba wtedy angażować całe klastry komputerowe. Najnowsza wersja oprogramowania Hussar pozwala uporać się z obliczeniami nawet na zwykłym laptopie.

20 December 2018: What really happens at femtosecond junctions?

When beams of ultra-short laser pulses running in the same direction intersect with each other at a noticeable angle, various interactions occur between the pulses. These physical phenomena are complicated, and their mathematical description becomes computationally complex. To carry out the appropriate simulations, entire computer clusters have to be engaged. The latest version of Hussar software makes it possible to perform the calculations even on an ordinary laptop.
see also at EurekAlert! 
17 XII 2018 r.: U źródeł chiralności: Mikroskopia ujawnia szczegóły samoorganizacji monowarstw ciekłokrystalicznych dimerów

Ciekłokrystaliczne warstwy o grubości pojedynczej cząsteczki mogą tworzyć niezwykle skomplikowane struktury. Złożoność budowy takich monowarstw utrudnia ich zobrazowanie za pomocą standardowej mikroskopii skaningowej. Mimo to zdjęcia z mikroskopu STM, otrzymane w IChF, po raz pierwszy ujawniają szczegóły budowy monowarstw dimerów ciekłokrystalicznych, wskazują też na mechanizmy odpowiedzialne za narodziny chiralności.

17 December 2018: At the source of chirality: Microscopy reveals details of self-assembly of liquid crystal dimers

Liquid crystal layers a single molecule thick can form extremely complicated structures. The complex construction of these monolayers makes it difficult to visualize them using standard scanning microscopy. Despite this, images from an STM, obtained at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, reveal, for the first time, structural details of monolayers of liquid crystal dimers, also indicating the mechanisms responsible for the birth of chirality. 
6 XII 2018 r.: Interaktywne sterowanie rozmiarami nanocząstek katalizatora

5, 10, a może 15? Ile nanometrów powinny liczyć nanocząstki katalizatora, żeby reakcja przebiegała optymalnie? Odpowiedzi zwykle szuka się poprzez mozolne, wielokrotnie powtarzane testy. W IChF opracowano technikę jakościowo usprawniającą przebieg takiej optymalizacji w układach mikrofluidycznych. Rozmiary nanocząstek katalizatora można teraz zmieniać w zależności od potrzeb, na dodatek zachowując ciągły przepływ przez złoże katalizatora.

6 December 2018: Interactive size control of catalyst nanoparticles

5, 10, or maybe 15? How many nanometers should nanoparticles of a catalyst be to optimize the course of the reaction? Researchers usually look for the answer by laborious, repetitive tests. At the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, a qualitatively new technique was developed to improve the process of such optimization in microfluidic systems. The size of the catalyst nanoparticles can now be changed interactively, during a continuous flow through the catalyst bed.
see also at EurekAlert!


4 XII 2018 r.: Dr Eric Daniel Głowacki z nagrodą Dream Chemistry Award 2018

Zwycięzcą ogólnoświatowego konkursu Dream Chemistry Award w tym roku został dr Eric Daniel Głowacki z Linköping University. Komitet Naukowy przyznając nagrodę wyraził uznanie dla przedstawionego przez laureata projektu dotyczącego katalizatorów do produkcji czystej energii z nadtlenku wodoru, czyli z wody utlenionej.

4 December 2018: Dr. Eric Daniel Glowacki with the Dream Chemistry Award 2018

The winner of the global Dream Chemistry Award competition this year is Dr. Eric Daniel Glowacki from the Linköping University. The Scientific Committee awarding the prize praised the laureate's project on catalysts for the production of clean energy from the hydrogen peroxide.
see also at Alpha Galileo


29 XI 2018 r.: Jak wcześniej i dokładniej wytropić oznaki neurodegeneracji?

Symptomy chorób neurodegeneracyjnych, widoczne lata przed pojawieniem się objawów klinicznych, można wykryć podczas badań próbek medycznych za pomocš mikroskopii fluorescencyjnej. Warunkiem jest jednak użycie odpowiednio czułych i selektywnych barwników, wiążšcych się z konkretnymi strukturami amyloidowymi. Krokiem ku spersonalizowanej profilaktyce neuromedycznej przyszłości jest nowy barwnik, zaproponowany przez polsko-amerykańską grupę naukowców.

29 November 2018: How to detect signs of neurodegeneration earlier and more accurately

Signs of neurodegenerative diseases, visible years before the emergence of clinical manifestations, can be detected during the examination of medical samples by means of fluorescence microscopy. This is, however, on condition that suitably sensitive and selective dyes are used that bind to specific amyloid structures. The new dye, proposed by the Polish-American group of scientists, is a step towards the personalized neuromedical prophylaxis of the future.
see also at EurekAlert!


31 X 2018 r.: Rekordowo długi polimerowy negatyw DNA

Fragment pojedynczej nici DNA, zbudowany z nukleinowych zasad cytozynowych i guaninowych, można odcisnąć w polimerze, wykazali chemicy z Warszawy, Denton i Mediolanu. Otrzymany sztuczny negatyw, rekordowy pod względem długości, chemicznie funkcjonuje jak normalna nić kwasu deoksyrybonukleinowego. Osiągnięcie ostatecznie potwierdza możliwość tworzenia polimerowych odcisków DNA, funkcjonalnie odpowiadających fragmentom DNA zawierającym wszystkie cztery zasady nukleinowe.

31 October 2018: A record-long polymer DNA negative

A fragment of a single strand of DNA, built of the nucleobases cytosine and guanine, can be imprinted in a polymer – this has been shown by chemists from Warsaw, Denton and Milan. The resulting artificial negative, with a record-long length, functions chemically like a normal strand of deoxyribonucleic acid. This achievement finally confirms the possibility of creating polymer imprints of DNA, functionally corresponding to DNA fragments containing all four nucleobases.
see also at EurekAlert!


11 X 2018 r.: Ukryte stany elektronowe na drodze do nanokrystalicznych półprzewodników

Gdy chemicy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie przystępowali do prac nad kolejnym materiałem zaprojektowanym pod kštem wydajnej produkcji nanokrystalicznego tlenku cynku, nikt nie oczekiwał niespodzianki. Zaskoczenie było ogromne: zaobserwowane przemiany fizyko-chemiczne okazały się wyjštkowo egzotyczne.

11 October 2018: Hidden gapless states on the path to semiconductor nanocrystals

When chemists from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw were starting work on yet another material designed for the efficient production of nanocrystalline zinc oxide, they didn't expect any surprises. They were greatly astonished when the electrical properties of the changing material turned out to be extremely exotic.
see also at EurekAlert!


9 VIII 2018 r.: SERSitive: Nowe podłoża pozwalają rutynowo wykrywać jedną cząsteczkę na milion

SERS, niezwykle czuła laboratoryjna metoda analizy składu chemicznego, po dekadach od wynalezienia ma szansę się upowszechnić. Właśnie znika główna przeszkoda hamująca rozwój tej obiecującej techniki badawczej: niskiej jakości podłoża, na które nanoszono próbki. Nowe podłoża, gwarantujące powtarzalność pomiarów i odpowiednie wzmocnienie sygnałów, są już dostępne dzięki naukowcom z IChF PAN.
PAP

9 August 2018: SERSitive: New substrates make it possible to routinely detect one molecule in a million

SERS, an extremely sensitive laboratory method of analysing chemical composition, is set to become widespread decades after its invention. The main obstacle that has been slowing down the development of this promising research technique, the poor quality of the substrate on which samples are applied, is now disappearing. New substrates, guaranteeing repeatability of measurements and the appropriate signal enhancement, are now available thanks to scientists from the IPC PAS.
see also at EurekAlert!


19 VII 2018 r.: Dream Chemistry Award: Nagroda za projekt-marzenie czeka na chemików z wyobraźnią

Jesteś profesorem, znasz młodego naukowca z interesującym, ambitnym, lecz wciąż czekającym na realizację projektem naukowym z zakresu chemii lub jej pogranicza z fizyką, biologią, medycyną lub inżynierią materiałową? To już ostatnie chwile, by nominować kandydatów do kolejnej edycji prestiżowego, międzynarodowego konkursu Dream Chemistry Award.
PAP

19 July 2018: Dream Chemistry Award: The prize for a dream-project is waiting for chemists with imagination

Are you a professor who knows a young scientist with an interesting, ambitious research project that is still awaiting implementation, in the field of chemistry or its borderline with physics, biology, medicine or materials engineering? It's your last chance to nominate candidates for the next edition of the prestigious international Dream Chemistry Award contest.
see also at AlphaGalileo


23 V 2018 r.: Zmieniaj twarze nanocząstek, będziesz rządził chemią!

W zależności od oświetlenia, powierzchnia odpowiednio spreparowanych nanocząstek może zmieniać swoją topografię. Naukowcy z IChF PAN pokazali, że zaprojektowany przez nich mechanizm molekularny pozwala za pomocą światła efektywnie odsłaniać lub chować cząsteczki katalizatorów. Przedstawiona technika prowadzi do jakościowo nowych możliwości w zakresie kontrolowania przebiegu reakcji chemicznych.

23 May 2018: Change the face of nanoparticles and you'll rule chemistry!

Depending on the lighting, the surface of appropriately crafted nanoparticles can change its topography. Researchers from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences have shown that the molecular mechanism they have designed makes it possible, by the use of light, to effectively uncover or hide catalyst molecules. The technique they present leads to qualitatively new possibilities to control the course of chemical reactions.
see also at EurekAlert!


21 V 2018 r.: Smog obnażony: Jest metoda precyzyjnej analizy składu pyłu zawieszonego

Smog to problem. Wiedza o jego składzie – już nie. Naukowcy z kilku wiodących warszawskich instytucji naukowych połączyli siły i opracowali nową, wyjštkowo precyzyjną metodę chemicznej analizy drobin pyłu zawieszonego. Metoda, łatwa do zaadaptowania w wielu nowoczesnych laboratoriach, nie tylko określa skład chemiczny związków, ale nawet rozpoznaje zmiany w przestrzennym rozmieszczeniu atomów w cząsteczkach.

21 May 2018: Smog laid bare: Precise analysis of the composition of particulate matter

Smog is a problem. But the knowledge about its constituents – no longer. Researchers from several leading Warsaw scientific institutions have joined forces and developed a new, extremely precise method for the chemical analysis of suspended particulate matter. The method, easily adaptable in many modern laboratories, not only determines the chemical composition of compounds, but even recognizes changes in the spatial distribution of atoms in molecules.
see also at EurekAlert!


17 V 2018 r.: Potęga mechanochemii: Nowy, lepszy perowskit wielokomponentowy

Nie ma wątpliwości: o najbliższej przyszłości fotowoltaiki zadecydują materiały z grupy perowskitów. Udoskonaloną odmianę perowskitu, zawierającą w strukturze krystalicznej relatywnie duży jon organiczny – kation guanidynowy – zaprezentowali chemicy z IChF PAN i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Testy laboratoryjne na Politechnice Federalnej w Lozannie wykazały, że ogniwa fotowoltaiczne z nowego perowskitu pracują wydajniej niż ogniwa zbudowane z użyciem jego pierwotnej postaci.

17 May 2018: Power of mechanochemistry: A new multicomponent perovskite

There is no doubt: the immediate future of photovoltaics will be decided by materials from the perovskite group. An improved version of a perovskite, containing in the crystal structure a relatively large organic ion, a guanidinium cation, has been developed by chemists from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences and the Faculty of Chemistry of Warsaw University of Technology. Laboratory tests at the École Polytechnique Fédérale de Lausanne have shown that photovoltaic cells made of the new perovskite work more efficiently than the cells prepared using its original form.


18 IV 2018 r.: Pszczoły i kukułki przyniosą oszczędności... liniom lotniczym

Trasy przelotów samolotów pasażerskich na ogół są dobrze ustalone. W praktyce czynniki nieprzewidziane, głównie związane z pogodą, często zmuszają pilotów do nadkładania drogi. Polsko-kolumbijski zespół naukowców i inżynierów, zainspirowany zachowaniem owadów i ptaków, opracował oprogramowanie pozwalające w czasie rzeczywistym racjonalnie modyfikować trasy przelotów. W rezultacie udało się doprowadzić do wymiernych oszczędności, zarówno finansowych, jak i w zakresie ochrony środowiska.

18 April 2018: Bees and cuckoos will bring savings to airlines

The flight routes of passenger aircrafts are generally well established. In practice, unforeseen factors, mainly related to the weather, often force pilots to cover more kilometres than anticipated. A Polish-Colombian team of scientists and engineers, inspired by the behaviour of insects and birds, has developed software that allows real-time rational modification of flight routes. As a result, it was possible to achieve measurable savings, both financial and with regard to environmental protection.
see also at EurekAlert!


 

 
22 II 2018 r.: Mikrofluidyka: Leki, perfumy i... astronauci skorzystają z fotoreaktorów jak włos

Urządzenia wielkości smartfona zdolne przy udziale światła słonecznego oczyszczać wodę dla jednej osoby, biurkowe moduły produkujące z chemicznych odpadów cenne substancje dla farmacji. Budowa tak nowatorskich przyrządów, dostarczających produkt nie porcjami, lecz w sposób ciągły, staje się możliwa dzięki ultradźwiękowej technologii nanoszenia warstw ditlenku tytanu na wewnętrzne ścianki rurek o średnicach liczonych zaledwie w mikrometrach.

22 February 2018: Photoreactors the size of a hair

Smartphone-sized devices capable of purifying water for one person using sunlight; desktop modules producing substances valuable for the pharmaceutical industry from chemical waste. The construction of such innovative instruments, providing the product not in batches but continuously, is becoming possible thanks to an ultrasonic technique of depositing titanium dioxide layers onto the inner walls of tubes with diameters of even micrometre dimensions. 

8 II 2018 r.: Superrozdzielcze podglądanie reakcji chemicznych

Naukowcy z IChF PAN zademonstrowali, jak za pomocą jednej z superrozdzielczych technik mikroskopowych śledzić reakcje chemiczne przebiegające w bardzo małych objętościach. Opracowana przez warszawskich fizyków metoda analizy jako pierwsza daje potencjalną możliwość obserwowania reakcji zachodzących nie tylko wewnątrz żywych komórek, ale nawet w ich poszczególnych organellach, takich jak jądra komórkowe.

8 February 2018: A super resolution view of chemical reactions

Researchers from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences have demonstrated, using a super resolution microscopic technique, how to follow chemical reactions taking place in very small volumes. The method of analysis developed by the Warsaw physicists in collaboration with PicoQuant GmbH is the first to make it potentially possible to observe reactions not only inside living cells, but even within individual organelles, such as cell nuclei.
see also at EurekAlert! 
31 I 2018 r.: Nowe, bezpieczne kropki kwantowe tlenku cynku

Z uwagi na brak metali ciężkich, nanocząstki tlenku cynku są używane coraz chętniej. Ich szkodliwość dla organizmu człowieka wydaje się pomijalnie mała, jednak w praktyce wiele zależy od sposobu produkcji nanocząstek. Chemicy z Warszawy wykazali, że kropki kwantowe ZnO wytworzone nową metodą, z udziałem prekursorów metaloorganicznych, nie tylko mają świetne właciwości fizykochemiczne, ale także są bezpieczne dla ludzkich komórek. Stąd już tylko krok do nowatorskich zastosowań.

31 January 2018: New, safe zinc oxide quantum dots

Zinc oxide as a heavy metals-free substituent for commonly investigated cadium-based semiconductors is one of the most versatile systems with far-reaching perspectives. In practice, physicochemical properties and biocompatibility of ZnO nanocrystals are strongly dependent on their interface, which is largely determined by synthetic procedures. Chemists from Warsaw have shown that ZnO quantum dots produced by a new self-supporting organometallic method not only have excellent physicochemical properties, but are also safe for human cells. Now it's only one step towards innovative applications.
see also at EurekAlert! 
15 XI 2017 r.: Polimerowy czujnik "hormonu miłości" wcześnie wykryje autyzm

Czy cechy autyzmu będzie można wykryć już u noworodka? W Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie powstał czujnik, dzięki któremu zadanie to staje się coraz bardziej realne. Głównym elementem rozpoznającym nowego przyrzdu jest warstwa polimeru o starannie zaprojektowanej strukturze. Rozpoznaje ona cząsteczki oksytocyny, związku uznawanego za jeden z biomarkerów autyzmu.

15 November 2017: A polymer ‘love hormone’ sensor for the early detection of autism

Is it going to be possible to detect features of autism at birth? At the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw a sensor has come into being that means this may become a reality. The main recognition component of the new device is a polymer layer with a carefully designed structure. It recognizes molecules of oxytocin, a compound considered to be one of the biomarkers of autism.
see also at EurekAlert! 
8 XI 2017 r.: Mechanochemia na drodze ku lepszej jakości perowskitowych ogniw fotowoltaicznych

Napięcie związane ze zbliżającą się komercjalizacją perowskitowych ogniw fotowoltaicznych od kilku lat stopniowo roœnie. Teraz nastąpiło kolejne małe trzęsienie ziemi: okazuje się, że urządzenia bazujące na tych materiałach mogą jeszcze sprawniej przekształcać energię słoneczną w elektryczną! Warunek jest jeden: zamiast produkować perowskity metodami tradycyjnymi, należy wytwarzać je przez... ucieranie.

8 November 2017: Mechanochemistry paves the way to higher quality perovskite photovoltaics

For several years, tension has been rising in line with the approaching commercialization of perovskite photovoltaic cells. Now, there has been another small earthquake: it turns out that devices based on these materials can convert solar energy into electricity even more efficiently! There is one condition: instead of producing perovskites by traditional solution methods, they should be produced by ... grinding.
see also at EurekAlert! 
26 X 2017 r.: Małe krople zaskakują: znikają wolniej niż "powinny"

Wydawałoby się, że o parowaniu wiemy już wszystko. Tymczasem mamy kolejną niespodziankę: małe krople okazują się być maruderami i parują wolniej od swych większych odpowiedników, stwierdzili fizycy z warszawskich instytutów PAN.

26 October 2017: Small droplets are a surprise: they disappear more slowly than they ‘should’

Seemingly, we already know everything there is to know about evaporation. However, we've had another surprise: it turns out that small drops are stragglers and they evaporate more slowly than their larger counterparts, according to physicists from the Warsaw Institutes of the Polish Academy of Sciences.
see also at EurekAlert! 
31 V 2017 r.: Kwantowa mimikra: W atomowych "śmigłach” zjawiska kwantowe potrafią imitować zwykłą fizykę

Niektóre grupy atomów w cząsteczkach mogą się obracać. Ruch ten pojawia się pod wpływem przypadkowych bodźców z otoczenia i nie jest ciągły, lecz skokowy. Zwykle uważa się, że takie przeskoki zachodzą w sposób typowy dla obiektów klasycznych, takich jak śmigło wentylatora potrącane palcem. Chemicy z instytutów Polskiej Akademii Nauk w Warszawie zaobserwowali jednak rotacje przebiegające według nieintuicyjnych reguł świata kwantów. Okazało się, że w odpowiednich warunkach kwantowe rotacje potrafią bardzo dobrze naśladować zwykłe, klasyczne obroty.
p. też PAP

31 May 2017: In atomic propellers, quantum phenomena can mimic everyday physics

In molecules there are certain groups of atoms that are able to rotate. This movement occurs under the influence of random stimuli from the environment and is not continuous but occurs in jumps. It is generally believed that such jumps occur in a manner that is typical of classical objects, such as a fan blade prodded by a finger. Chemists from the institutes of the Polish Academy of Sciences in Warsaw have, however, observed rotations that follow the non-intuitive rules of the quantum world. It turns out that under the appropriate conditions, quantum rotations can very well mimic normal, classical rotation.
see also at EurekAlert! 
4 V 2017 r.: Gdy światła jest więcej, chemia przyspiesza

Światło inicjuje wiele reakcji chemicznych. W doświadczeniach w Centrum Laserowym ICHF PAN i Wydziału Fizyki UW po raz pierwszy wykazano, że w niektórych z tych reakcji cząsteczki pod wpływem intensywniejszego oświetlenia mogą reagować między sobą wyraźnie szybciej. W doświadczeniach przyspieszenie osiągnięto za pomocą podwójnych ultrakrótkich impulsów laserowych.
p. też PAP

5 May 2017: With more light, chemistry speeds up

Light initiates many chemical reactions. Experiments at the Laser Centre of the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences and the University of Warsaw's Faculty of Physics have for the first time demonstrated that increasing the intensity of illumination some reactions can be significantly faster. Here, acceleration was achieved using pairs of ultrashort laser pulses.
see also at EurekAlert! 
4 V 2017 r.: Powstał 'chit', czyli pierwszy chemiczny bit

W klasycznej informatyce informację zapisuje się w bitach, w informatyce kwantowej - w bitach kwantowych, czyli kubitach. Eksperymenty w IChF APN udowadniają, że do przechowywania informacji nadaje się nie tylko fizyka, ale również chemia. Rolę chemicznego bitu - 'chitu' – może pełnić prosty układ trzech stykających się kropel, w których zachodzą reakcje oscylacyjne.
p. też PAP

5 May 2017: The first one bit chemical memory unit: the ‘chit’

In classical computer science information is stored in bits, in quantum computer science – in quantum bits, i.e. qubits. Experiments at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw prove that not only physics, but also chemistry is suitable for storing information. The role of the chemical bit, the ‘chit’, can be fulfilled by a simple arrangement of three droplets in contact with each other, in which oscillatory reactions occur.
see also at EurekAlert! 
19 IV 2017 r.: Powstaje aparat do skuteczniejszej walki z bakteriami opornymi na antybiotyki

Tylko w tym roku w wyniku nieskuteczności antybiotyków na świecie umrze ok. 700 tys. ludzi. Wielu z nich mogłoby przeżyć, gdyby lekarze szybko otrzymywali dokładne informacje o wrażliwości bakterii atakujących chorego na wszystkie klinicznie ważne antybiotyki. Pierwszy przyrząd laboratoryjny zdolny dostarczyć tak kompleksowych danych powstaje w Warszawie w wyniku współpracy IChF PAN i firmy BacterOMIC Sp. z o.o.
p. też PAP

19 April 2017: A new device under development for a more effective fight against antibiotic-resistant bacteria

In this year alone, worldwide, about 700 thousand people will die as a result of the inefficacy of antibiotics. Many of them would survive if doctors were to rapidly obtain accurate information on the susceptibility of the bacteria attacking the patient to all the clinically important antibiotics. Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in collaboration with a start-up BacterOMIC Ltd. aims to deliver the first laboratory instrument to provide all the information that the doctor will need to apply targeted therapies against multi-resistant pathogens. 
12 IV 2017 r.: Pierwszy spin-off z udziałem instytutu Polskiej Akademii Nauk zamierza zadebiutować na rynku akcji

W 2011 roku Scope Fluidics Sp. z o.o. była pierwszą w kraju firmą typu spin-off z udziałami instytutu Polskiej Akademii Nauk – Instytutu Chemii Fizycznej PAN. Obecnie Scope Fluidics kończy proces przekształcania się w spółkę akcyjną, a jej akcje już niebawem mogą być notowane na rynku NewConnect warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. 
12 IV 2017 r.: Nowa metoda analizy w rekordowo szybkim przyrzdzie do badania DNA

W diagnostyce medycznej znaczenie badań kodu genetycznego rośnie z dnia na dzień, a współczesna biologia molekularna nie mogłaby bez nich funkcjonować. Obecne techniki analizy DNA trudno jednak nazwać doskonałymi. Podczas prac nad rekordowo szybkim przyrzšdem do badań genetycznych firma Curiosity Diagnostics, spin-off warszawskiego Instytutu Chemii Fizycznej PAN akcelerowany w grupie Scope Fluidics, opracowała nowy sposób analizy DNA, łączący kluczowe zalety dwóch obecnie najczęściej stosowanych metod.
p. też PAP

12 April 2017: The new method of analysis in record high speed DNA assay device

In medical diagnostics, the importance of genetic code assays is growing day by day and modern molecular biology could not do without it. Current DNA analysis techniques, however, are far from perfect. Working on a record high speed genetic research tool Curiosity Diagnostics, a spin-off company of the Warsaw Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences and part of the Scope Fluidics group, has developed a new method of DNA analysis, combining the key advantages of the two currently most used methods.
see also at EurekAlert! 
6 IV 2017 r.: Dream Chemistry Award czeka na chemików z ambitnymi ideami naukowymi

Gdy już staną się rzeczywistością, marzenia badaczy i inżynierów potrafią zmienić świat. Wiele wartościowych naukowych wizji pozostaje jednak wciąż niezauważonych. Ich promowaniu służy konkurs Dream Chemistry Award, którego tegoroczną edycję, właśnie się rozpoczynającą, po raz pierwszy zorganizowano wspólnymi siłami czołowych instytutów chemicznych Polskiej i Czeskiej Akademii Nauk.
p. też PAP

6 April 2017: he Dream Chemistry Award awaits chemists with ambitious scientific ideas

The dreams of young researchers and engineers can change the world. It is the aim of the Dream Chemistry Award contest to promote these dreams. This year's contest has just been launched and for the first time, leading chemistry institutes of the Polish and Czech Academies of Sciences have joined forces in its organization.
see also at AlphaGalileo 
16 III 2017 r.: IChF PAN rozpoczyna współpracę z czołową uczelnią Chin

Polska chemia fizyczna łączy siły z chińską biologią medyczną i molekularną oraz biochemią. W Tianjin podpisano umowę o długofalowej współpracy między IChF a Nankai University, jedną z najwyżej notowanych jednostek naukowych Chin.
p. też PAP

16 March 2017: IPC PAS starts cooperation with a leading university in China

Polish physical chemistry is joining forces with Chinese medical and molecular biology and biochemistry. In Tianjin an agreement has been signed on long-term cooperation between the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences and Nankai University, one of the highest ranked research units in China.
see also at AlphaGalileo 
9 III 2017 r.: Prototyp chemicznego komputera wykrywa sferę

Komputery chemiczne stają się coraz bardziej realne, udowadniają naukowcy z IChF. Okazuje się, że po zastosowaniu odpowiedniej strategii "uczenia" nawet stosunkowo prosty układ chemiczny może wykonywać nietrywialne operacje. W najnowszych symulacjach komputerowych badacze wykazali, że właściwie przeszkolone matryce chemicznie oscylujących kropel potrafią z dużą skutecznością wykrywać kształt sfery.
p. też PAP

9 March 2017: The prototype of a chemical computer detects a sphere

Chemical computers are becoming ever more of a reality – this is being proven by scientists from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. It turns out that after an appropriate teaching procedure even a relatively simple chemical system can perform non-trivial operations. In their most recent computer simulations researchers have shown that correctly programmed chemical matrices of oscillating droplets can recognize the shape of a sphere with great accuracy.
see also at EurekAlert! 
23 II 2017 r.: Niemożliwy (lecz działający!) przepis na ultrakrótkie impulsy laserowe

Impulsowe lasery zbudowane w całości na światłowodach są coraz chętniej stosowane przez przemysł. Optycy z warszawskiego Centrum Laserowego Instytutu Chemii Fizycznej PAN i Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wytworzyli w światłowodzie ultrakrótkie impulsy o dużej energii, używając w tym celu sposobu, który dotychczas uchodził za niemożliwy do zrealizowania. Rozwiązanie okazało się nie tylko użyteczne, ale także zaskakująco proste!
p. też PAP

23 February 2017: Impossible (but working!) recipe for ultrashort laser pulses

Pulse lasers built entirely on optical fibers are increasingly readily being used by industry. Optical scientists from the Warsaw Laser Centre of the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences and the Faculty of Physics of the University of Warsaw have generated ultrashort laser pulses in an optical fiber, by using a method previously considered as physically impossible to achieve. Their solution is not only useful, but also surprisingly simple!
see also at EurekAlert!
 
25 I 2017 r.: Chemicy z Warszawy gratulują najdalszemu chemicznemu laboratorium

25 stycznia 2004 roku na Marsie wylądował łazik Opportunity. Miał pracować zaledwie kilka miesięcy, bada geologiczną przeszłość Czerwonej Planety do dziś. W 13. rocznicę lądowania chemicy z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie składają gratulacje zespołom naukowców i inżynierów z NASA i centrum badawczego JPL, odpowiedzialnym za realizację tej wyjątkowej misji.

25 January 2017: Chemists from Warsaw congratulate the furthest away chemical laboratory

On January 25, 2004 the exploration rover Opportunity landed on Mars. It was to operate for only a few months, it has been examining the geological history of the Red Planet to this day. On the 13th anniversary of its landing chemists from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw congratulate the teams of scientists and engineers from NASA and the JPL research centre, responsible for the implementation of this unique mission. 
 
 
 
25 I 2017 r.: Szpitale mogą szybko identyfikować bakterie zagrażające chorym

Wkrótce praktycznie każdy szpital będzie w stanie w ciągu zaledwie minut zidentyfikować gatunki bakterii odpowiedzialne za infekcję rozwijającą się u pacjenta. Nową, łatwą do zaadaptowania i tanią procedurę analityczną opracowali naukowcy z IChF. Główną rolę odgrywają w niej nowatorskie biokoniugaty: świecące, magnetyczne mikrocząstki pokryte odpowiednio dobranymi bakteriofagami.
p. też PAP

25 January 2017: Hospitals can rapidly identify life-threatening bacteria

Soon in virtually every hospital it will be possible to identify the bacterial species responsible for an infection developing in a patient in a matter of just a few minutes. A new, easy-to-adapt and inexpensive analytical procedure has been developed by researchers from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. The main role is played by innovative bioconjugates – luminescent, magnetic microparticles coated with appropriately selected bacteriophages.
see also at EurekAlert! 
 
18 I 2017 r.: W dziejach życia takiej „nici” DNA jeszcze nie było

W starannie zaprojektowanym polimerze naukowcy z IChF odcisnęli fragment pojedynczej nici DNA. Otrzymany negatyw pozostawał chemicznie aktywny i był zdolny do przyłączania odpowiednich zasad nukleinowych tworzących kod genetyczny. Polimerowa matryca – pierwsza tego typu w dziejach – funkcjonowała więc dokładnie jak fragment prawdziwego DNA.
p. też PAP

18 January 2017: A ‘strand’ of DNA as never before

In a carefully designed polymer, researchers at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences have imprinted a sequence of a single strand of DNA. The resulting negative remained chemically active and was capable of binding the appropriate nucleobases forming a genetic code. The polymer matrix – the first of its type in history – thus functioned exactly like a sequence of real DNA.
see also at EurekAlert! 
 

 
11 I 2017 r.: Nowy typ monitoringu dostarczy informacji o życiu... bakterii w mikrokroplach

W przyszłości testy nowych leków na bakteriach będzie można przeprowadzać znacznie wydajniej, za pomocą układów mikroprzepływowych. Każda z setek i tysięcy przemieszczających się mikrokanalikami kropelek może bowiem pełnić rolę odrębnego inkubatora. Dotychczas nie istniała jednak szybka i dokładna metoda oceny warunków tlenowych panujących w poszczególnych mikrokroplach. Tę kluczową przeszkodę pokonali naukowcy z IChF
p. też PAP

11 January 2017: A new type of monitoring provides information about the life of bacteria in microdroplets

In the future, it will be possible to carry out tests of new drugs on bacteria much more efficiently using microfluidic devices, since each of the hundreds and thousands of droplets moving through the microchannels can act as separate incubators. So far, however, there has been no quick or accurate method of assessing the oxygen conditions in individual microdroplets. This key obstacle has been overcome at the IPC PAS
see also at EurekAlert! 
 
30 XI 2016 r.: Wbrew regułom: Azot jednak może być hipertowarzyski!

Azot występuje powszechnie: w samym powietrzu jest go cztery razy więcej niż tlenu. Wiązania chemiczne tworzy jednak niechętnie, zwłaszcza z więcej niż czterema atomami. Chemicy z Warszawy przewidują jednak, że wbrew regułom typowej chemii w odpowiednio dobranych warunkach może się pojawić azot, jakiego nikt jeszcze nie widział: zdolny do uformowania nawet sześciu wiązań chemicznych.

30 November 2016: Going against the grain – nitrogen turns out to be hypersociable!

Nitrogen is everywhere: even in the air there is four times as much of it as oxygen. However, it is reluctant to form chemical bonds, especially with more than four atoms. Chemists from Warsaw predict, however, that contrary to the rules of typical chemistry, in appropriately selected conditions there may be a nitrogen that nobody has ever seen: one capable of forming up to six chemical bonds.
see also at EurekAlert! 

 

 
26 X 2016 r.: Laureat "polskiego nobla" stworzy nowy zakład IChF PAN

Zaawansowane metody obrazowania optycznego będą głównym tematem badań Zakładu Chemii Fizycznej Układów Biologicznych, powstającego w IChF PAN w ramach prestiżowego europejskiego grantu ERA Chairs. Nowym zakładem będzie kierował prof. dr hab. Maciej Wojtkowski, fizyk, laureat "polskiego nobla" – nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

26 October 2016: Winner of the “Polish Nobel Prize” to create a new department at the IPC PAS

Advanced methods of optical imaging will be the main topic of research of the Department of Physical Chemistry of Biological Systems, coming into being at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences under the prestigious European ERA Chairs grant. The new department will be headed by Prof. Maciej Wojtkowski, physicist and winner of the “Polish Nobel Prize” – the Award of the Foundation for Polish Science. 

 
19 X 2016 r.: Droga do "zielonego" wodoru wiedzie przez labirynty w białkach alg

Wodorowe ogniwa paliwowe wytwarzają prąd, coraz częściej o wodorze myśli się jako o następcy ropy naftowej. Lecz skąd brać wodór? Ekologicznie najczystszym źródłem wodoru mogłyby być przemysłowe (a nawet domowe!) bioreaktory z zielonymi algami. Ich budowa stanie się w przyszłości możliwa dzięki międzynarodowemu zespołowi naukowców, który po raz pierwszy dokładnie opisał przebieg reakcji chemicznych odpowiedzialnych za stabilność wytwarzania wodoru w środowisku tlenowym przez enzymy alg.

19 October 2016: The road to green hydrogen runs through mazes in algal proteins

Hydrogen fuel cells produce electricity, we are increasingly thinking about hydrogen as the successor of crude oil. But where will the hydrogen come from? Its ecologically cleanest source could be industrial – or even domestic! – bioreactors with green algae. Their future construction will be possible thanks to an international team of researchers, who have for the first time precisely described the chemical reactions responsible for the stability of hydrogen generation in an aerobic environment by algal enzymes.
see also at EurekAlert! 

 
12 X 2016 r.: Diagnostyka przyszłości: Powstał polimer zdolny ostrzec o groźnych chorobach nerek

Zaawansowana faza ostrego uszkodzenia nerek może skończyć się śmiercią nawet co drugiego pacjenta. Na szczęście chorobę będzie można teraz wykrywać na jej początkowym etapie rozwoju, gdy leczenie jest jeszcze stosunkowo proste, a rokowania dobre. Kluczem do ratującej zdrowie i życie diagnostyki jest nowy polimer, zaprojektowany w IChF PAN.

12 October 2016: Diagnostics of the future: New polymer warns of dangerous kidney disease

The advanced phase of acute kidney injury can be fatal in even one in two patients. Fortunately, now it will be possible to detect the disease in its initial stages, when treatment is still relatively simple and the prognosis good. The key to this health and life-saving manner of diagnosis is a new polymer, designed at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw.
see also at EurekAlert! 

 
21 IX 2016 r.: Jedna bakteria wystarcza do zidentyfikowania natury choroby

Diagnoza: zapalenie opon mózgowych. Lecz jaka jest przyczyna konkretnego przypadku? Nowe techniki analizy płynu mózgowo-rdzeniowego, opracowane i przetestowane w IChF PAN, pozwalają w niecały kwadrans zdiagnozować bakteryjne podłoże choroby i na podstawie zaledwie jednej komórki bakterii ustalić gatunek intruza.

21 September 2016: A single bacterium suffices to identify the nature of a disease

Diagnosis: meningitis. But what is the cause of this particular case? New techniques for analyzing cerebrospinal fluid, developed and tested at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, make it possible to diagnose the bacterial cause of the disease in less than a quarter of an hour and to establish the species of the intruder on the basis of just a single bacterial cell. 

 
14 IX 2016 r.: Płachty jak w grafenie: Chemiczne szycie trwale łączy nanocząstki w monowarstwach

Podobnie jak atomy węgla w płachtach grafenu, tak nanocząstki mogą tworzyć trwałe warstwy o minimalnej grubości, równej średnicy pojedynczej nanocząstki. Nowatorską metodę zszywania nanocząstek w tak cienkie warstwy opracowano w IChF PAN

14 September 2016: Sheets like graphene: Tailored chemistry links nanoparticles in stable monolayers

Just like carbon atoms in sheets of graphene, nanoparticles can form stable layers with minimal thicknesses of the diameter of a single nanoparticle. A novel method of linking nanoparticles into such extremally thin films has been developed at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences
see also at EurekAlert! 

 
7 IX 2016 r.: Rośnie gdy nie powinien: Odkryto materiał o wyjątkowej ujemnej ściśliwości

Intuicja podpowiada, że próbka materiału ściskana jednorodnie ze wszystkich stron powinna zmniejszać swoje rozmiary. Tylko nieliczne materiały poddane ściskaniu hydrostatycznemu wykazują odwrotne zachowanie: nieznacznie się poszerzają w jednym lub dwóch kierunkach. W IChF PAN odkryto materiał o wyjątkowo dużej ujemnej ściśliwości i dotychczas nieznanym mechanizmie za nią odpowiedzialnym.

7 September 2016: Expanding when it shouldn't: New material with exceptional negative compressibility

Our intuition tells us that a sample of material compressed uniformly from all sides should reduce its dimensions. Only a few materials subjected to hydrostatic compression exhibit the opposite behaviour, expanding slightly in one or two directions. At the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences a material has been discovered with exceptionally high negative compressibility and a previously unknown mechanism responsible for it.
see also at EurekAlert! 

 
10 VIII 2016 r.: "Nieprzemakalne" kropki kwantowe narzędziem dla nowych bioaplikacji

Właściwości kropek kwantowych trzeba dopasowywać do konkretnych zastosowań. Chemicy z Warszawy wykazali, że kropki kwantowe otrzymywane ich metodą można z powodzeniem funkcjonalizować za pomocą nowoczesnych reakcji typu click z udziałem jonów miedzi. Osiągnięcie jest interesujące nie tylko z powodu potencjalnych licznych zastosowań, ale także dlatego, że w dotychczasowych doświadczeniach miedź zawsze niszczyła zdolność kropek kwantowych do świecenia.

10 August 2016: Quantum dots with impermeable shell: A powerful tool for nanoengineering

Depending on their applications, quantum dots need to be tailored in terms of their structure and properties. Chemists from Warsaw have shown that quantum dots obtained by their novel method can be successfully functionalized with modern click chemistry. This achievement is of interest not only due to the numerous potential applications, but also because in hitherto experiments copper compounds used as catalyst in click reactions have always destroyed the ability of quantum dots to emit light.
see also at EurekAlert! 

 
29 VI 2016 r.: Bliżej rzeczywistości: Co naprawdę widać, gdy patrzymy na próbkę?

Bez szczegółowej wiedzy o właściwościach używanych materiałów dzisiejsza technika nie mogłaby ani funkcjonować, ani się rozwijać. Nowy opis rozpraszania elektronów w powierzchniowych warstwach próbek, zaproponowany przez IChF, znacząco przyspiesza analizy materiałowe i pozwala lepiej zrozumieć, co naprawdę widać w badanej próbce.

29 June 2016: Closer to reality: What can we really see when we look at a sample?

Without detailed knowledge of the properties of the materials we use today's technology could neither function nor develop. A new description of electron scattering in the surface layers of samples proposed by the Institute of Physical Chemistry of the PAS significantly speeds up materials analysis and enables a better understanding of what can really be seen in a sample.
see also at EurekAlert! 
 
22 VI 2016 r.: Doktorant, czyli klucz do innowacji integrujących naukę z przemysłem

Dziś nikt nie ma już złudzeń: na rynkach światowych rzeczywiście konkurencyjna może być tylko gospodarka głęboko osadzona w osiągnięciach nauki. Zdaniem Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, jednym z ważniejszych czynników kierujących polską gospodarkę ku innowacyjności powinni być doktoranci i młodzi doktorzy, realizujący badania sugerowane i współfinansowane przez przemysł. 

 
15 VI 2016 r.: Kropla kropli wreszcie równa - w bibliotekach nanokropel

Pojedyncza kropla o objętości milionowej części litra jest naprawdę niewielka i z pewnością nie wygląda na coś, z czym można wiele zrobić. Jednak proste urządzenie, skonstruowane w IChF, potrafi podzielić mikrokroplę na zbiór równych nanokropel. Od teraz zawarte w pojedynczej mikrokropli cenne substancje chemiczne czy materiał genetyczny mogą dać początek nawet setkom eksperymentów – lub zostać zarchiwizowane w formie bibliotek nanokropel.

15 June 2016: Droplets finally all the same size – in a nanodroplet library

A single drop with the volume of a millionth of a litre is really not very large and certainly does not look like something you can do a lot with. However, a simple device, constructed at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, can split the microdroplet into a collection of equally-sized nanodroplets. From now on, the valuable chemicals or genetic material contained in a single microdroplet can be the starting point of even hundreds of experiments – or they can be archived in the form of nanodroplet libraries.
see also at EurekAlert! 

 
11 V 2016 r.: Nie ma objawów, może być rak? Nasz chemoczujnik go wykryje!

Wiele chorób nowotworowych można byłoby z powodzeniem leczyć, gdyby chory dostatecznie wcześnie zgłosił się do lekarza. Lecz jak wykryć rozwijającego się raka, skoro ten przez długi czas nie daje żadnych objawów? W niedalekiej przyszłości odpowiednio wczesną diagnostykę mogłyby zapewnić proste i tanie czujniki chemiczne - dzięki specjalnym polimerowym warstwom rozpoznającym, opracowanym w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie.

11 May 2016: No symptoms, but could there be cancer?
Our chemosensor will detect it!

Many cancers could be successfully treated if the patient consulted the doctor sufficiently early. But how can a developing cancer be detected if it doesn't give rise to any symptoms? In the near future, suitably early diagnosis could be provided by simple and cheap chemical sensors – thanks to special recognizing polymer films developed at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw.
see also at EurekAlert! 
27 IV 2016 r.: Diagnostyka dla każdego: Szybszy i skuteczniejszy detektor zakażeń grzybiczych z IChF PAN

Zakażenia grzybicze to wielki problem współczesnej służby zdrowia. Krytycznym czynnikiem ich skutecznego leczenia jest czas: im szybciej zakażenie zostanie wykryte, tym skuteczniej można przeciwdziałać groźnej infekcji. W Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie zbudowano czujnik pozwalający skrócić czas detekcji grzybów z obecnych kilku dni do zaledwie paru minut.

27 April 2016: Diagnostics for everyone: A faster and more effective detector of fungal infections from the IPC PAS

Fungal infections are a serious problem in modern health care. A critical factor in their successful treatment is time: the faster they are detected, the more effectively dangerous infections can be prevented. At the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw a chemical sensor has been devised enabling the detection time of fungi to be shortened from the current couple of days to just a few minutes.
see also at EurekAlert! 
7 IV 2016 r.: Egzotyczne efekty kwantowe mogą rządzić chemią wokół nas

Obiekty świata kwantów mają skrytą i zimnokrwistą naturę: zwykle zachowują się kwantowo tylko wtedy, gdy są znacznie schłodzone i odizolowane od otoczenia. Doświadczenia przeprowadzone przez chemików i fizyków z Warszawy burzą ten prosty obraz. Okazuje się, że jeden z najciekawszych efektów kwantowych nie tylko zachodzi w temperaturach pokojowych i wyższych, ale wręcz gra dominującą rolę w... przebiegu reakcji chemicznych we wrzątku!

7 April 2016: Exotic quantum effects can govern the chemistry around us

Objects of the quantum world are of a concealed and cold-blooded nature: they usually behave in a quantum manner only when they are significantly cooled and isolated from the environment. Experiments carried out by chemists and physicists from Warsaw have destroyed this simple picture. It turns out that not only does one of the most interesting quantum effects occur at room temperature and higher, but it plays a dominant role in the course of chemical reactions in solutions!
see also at EurekAlert!
 
15 III 2016 r.: W kubosomach liczy się wnętrze

W pewnych warunkach odpowiednio dobrane cząsteczki mogą formować w cieczach zamknięte powierzchnie o zadziwiająco skomplikowanych kształtach, tnące przestrzeń regularną siecią kanałów. Kubosomy - taką nazwę noszą te spektakularne trójwymiarowe nanoobiekty - dotychczas oglądaliśmy wyłącznie z zewnątrz. Zaawansowane modelowanie teoretyczne przeprowadzone w IChF PAN po raz pierwszy pozwoliło zajrzeć do ich wnętrza.

15 March 2016: In cubosomes it's their interior that counts

Under certain conditions appropriately selected particles can form closed surfaces in liquids with surprisingly complex shapes, cutting through space by a regular network of channels. So far, we have looked at cubosomes – for this is what these spectacular three-dimensional nanostructures are called – only from the outside. Advanced theoretical modelling carried out at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw has allowed us to look into their interior for the first time.
see also at EurekAlert! 

 
9 III 2016 r.: Pomiary w nanoświecie: Węglowe "oko" monitoruje zmiany pH w pobliżu cząsteczek

Kwas czy zasada? A może roztwór jest obojętny? Zwykle zmierzenie odczynu pH nie jest problemem. Jak jednak zbadać zmiany kwasowości czy zasadowości zachodzące w skali nano, na przykład tuż przy powierzchni, na której dopiero tworzą się pierwsze wżery rdzy? Nowatorską metodę pomiaru pH w nanoskali właśnie zaprezentowali naukowcy z IChF.

9 March 2016: Measurements in the nanoworld: A carbon 'eye' monitors changes in pH close to molecules

Acid or alkali? Perhaps the solution is neutral? Usually, measuring pH is not a problem. However, how can we examine changes in acidity or alkalinity occurring at the nanoscale, for example just at a surface showing the very first signs of pitting corrosion? A novel method of pH measurement at the nanoscale has just been presented by scientists from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw.
see also at Phys.org
 
2 III 2016 r.: Superman może zacząć się bać: mamy przepis na (prawie) kryptonit!

Chemicy-teoretycy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie odkryli, jak zsyntetyzować pierwszy trwały związek kryptonu. Okazuje się, że egzotyczna substancja może powstawać w warunkach ekstremalnie dużych ciśnień, a jej wytworzenie nie wykracza poza możliwości współczesnych laboratoriów.

2 March 2016: Superman can start worrying – we've got the formula for (almost) kryptonite!

Theoretical chemists from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences have found how to synthesize the first binary compound of krypton and oxygen: a krypton oxide. It turns out that this exotic substance can be produced under extremely high pressure, and its production is quite within the capabilities of today's laboratories.
see also at EurekAlert!TVP Panorama

 

4 II 2016 r.: Lignina ropą przyszłości? Być może dzięki Słońcu i fotokatalizatorom!

Rafinerie kojarzą się z ropą naftową i gęstą plątaniną technicznych instalacji. W przyszłości mogą się jednak zmienić - jeśli ropę zastąpi lignina, dotychczas traktowana jako odpad przemysłowy. Kierunek badań prowadzących ku temu celowi wyznaczają nowe fotokatalizatory, opracowane przez Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Pozwalają one przekształcać związki modelujące prawdziwą ligninę w użyteczne substancje chemiczne, na dodatek w reakcjach zachodzących w warunkach naturalnie występujących w przyrodzie.

4 February 2016: Is lignin the crude oil of the future? Maybe so, thanks to the Sun and photocatalysts!

We associate refineries with crude oil and a dense tangle of technical fittings. They may, however, change in the future – if crude oil is replaced by lignin, a product currently treated as industrial waste. The research route leading towards this goal is being paved by new photocatalysts, developed by the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. They allow lignin-based model compounds to be transformed into useful chemical substances, in addition, the reactions take place under conditions that occur in nature.
see also at EurekAlert!
 
14 I 2016 r.: Fotowoltaika? Na perowskitach wytwarzanych dzięki mechanochemii!

Perowskity, substancje znakomicie pochłaniające światło, to przyszłość energetyki słonecznej. Szansa na ich szybkie upowszechnienie właśnie wzrosła dzięki taniej i bezpiecznej dla środowiska metodzie produkcji tych materiałów, opracowanej przez chemików z Warszawy. Zamiast w roztworach i w wysokiej temperaturze, perowskity można od teraz wytwarzać w procesach mechanochemicznych w ciele stałym - a więc poprzez zwykłe ucieranie proszków.

14 January 2016: Photovoltaics? On perovskites produced by mechanochemistry!

Perovskites, substances that perfectly absorb light, are the future of solar energy. The opportunity for their rapid dissemination has just increased thanks to a cheap and environmentally safe method of production of these materials, developed by chemists from Warsaw, Poland. Rather than in solutions at a high temperature, perovskites can now be synthesized by solid-state mechanochemical processes: by grinding powders.
see also at EurekAlert! 

 
9 XII 2015 r.: Elektryczna musztra usprawnia detektory bakterii

Bakteriofagi, czyli wirusy atakujące bakterie, potrafią wybrzydzać: swój materiał genetyczny wstrzeliwują wyłącznie do wnętrza tych bakterii, które im odpowiadają. Wybredność bakteriofagów można wykorzystać do detekcji konkretnych gatunków bakterii. Naukowcy z Warszawy właśnie wykazali, że biosensory z warstwami bakteriofagów będą znacznie wydajniejsze, jeśli przed osadzeniem na powierzchni czujnika bakteriofagi zostaną poddane elektrycznej musztrze.

9 December 2015: Electrically induced arrangement improves bacteria detectors

Viruses that attack bacteria – bacteriophages – can be fussy: they only inject their genetic material into the bacteria that suit them. The fussiness of bacteriophages can be exploited in order to detect specific species of bacteria. Scientists from Warsaw have just demonstrated that bacteriophage-based biosensors will be much more efficient if prior to the deposition on the surface of the bacteriophage sensor their orientation is ordered in electric field.
see also at EurekAlert!


 
 
23 XI 2015 r.: Dr Mircea Dincă ze statuetką Dream Chemistry Award 2015

Rumuński chemik dr Mircea Dincă z MIT został laureatem ogólnoświatowego konkursu Dream Chemistry Award 2015. Komitet Naukowy nagrody wyraził w ten sposób uznanie dla przedstawionego przez laureata przyszłościowego projektu stworzenia katalizatorów naśladujących efektywną katalizę zachodzącą w komórkach.

23 November 2015: Dr. Mircea Dincă with the 2015 Dream Chemistry Award statuette

Romanian chemist Dr. Mirca Dincă from MIT is this year's winner of the 2015 Dream Chemistry Award international competition. This is how the Scientific Committee has expressed its appreciation for the forward-looking project for the production of catalysts that mimic catalysis occurring in cells.
see also at AlphaGalileo


 
 
19 XI 2015 r.: Lepsze katalizatory usuną kancerogenne związki chloru z wody

IChF PAN właśnie zaprezentował dwa nowe katalizatory, opracowane w ścisłej współpracy z uniwersytetami Jagiellońskim w Krakowie i Jana Kochanowskiego w Kielcach. Katalizatory zaprojektowano z myślą o skutecznym oczyszczaniu wód wodociągowych ze związków chloru o znacznej szkodliwości.
p. też PAP

19 November 2015: Better catalysts will remove carcinogenic chlorine compounds from water

The Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw has just unveiled two new catalysts developed in close cooperation with the Jagiellonian University in Cracow and the Jan Kochanowski University in Kielce. The catalysts have been designed with the effective treatment of tap water in mind, eliminating harmful chlorine compounds.
see also at EurekAlert!


 
 
18 XI 2015 r.: Wkrótce finał ogólnoświatowego konkursu Dream Chemistry Award – z prezentacjami otwartymi dla wszystkich

Naukowe wizje zdolne zmienić świat, czyli własne projekty-marzenia, zaprezentują w poniedziałek w Warszawie finaliści ogólnoświatowego konkursu Dream Chemistry Award. W tym roku prezentacje naukowców po raz pierwszy mają formułę otwartą: może ich wysłuchać każdy, kto interesuje się chemią i jej futurystycznymi zastosowaniami w dziedzinach przyrodniczych i technicznych.


 
 
4 XI 2015 r.: Ministerstwo Głupich Kroków? W każdej twojej komórce!

Kinezyna jest tym wewnątrz komórek ssaków, czym w naszych państwach są ciężarówki i lokomotywy: główną siłą napędową transportu wytworzonych dóbr. Nie ma kół, lecz "nóżki" – dwa ruchome fragmenty, którymi kroczy po włóknach cytoszkieletu. Najnowsze badania ujawniają mechanizmem tego "chodu" i bez żadnych wątpliwości pozwalają stwierdzić: kinezyna jest śmieszna.
p. też PAP

4 November 2015: The Ministry of Silly Walks? In each of your cells!

Inside mammalian cells, kinesin plays the same role as do trucks and locomotives within our countries: it is the main driving force behind the transport of manufactured goods. No wheels are involved, but there are 'legs' – two moving heads, which are used to walk on the fibres of the cytoskeleton. Recent studies have revealed the mechanism of this 'walk' and without a doubt, allow us to be able to say that kinesin is... funny.
see also at EurekAlert!


 
 
29 X 2015 r.: Detekcja białek: Wiemy, jak budować lepsze zamki do chemicznych kluczy

Cząsteczkom białek będzie coraz trudniej zachować anonimowość, lekarzom i pacjentom – coraz łatwiej wykrywać wczesne etapy utajonych chorób. Naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie i University of North Texas w Denton udoskonalili metodę wytwarzania cienkich warstw detekcyjnych zdolnych rozpoznawać konkretne białka. To ważny krok ku budowie tanich czujników chemicznych, identyfikujących w płynach ustrojowych nawet niewielkie stężenia białkowych markerów chorób.
p. też PAP

29 October 2015: Detection of proteins: We know how to build better locks for chemical keys

It will be increasingly difficult for protein molecules to remain anonymous, and increasingly easy for doctors and patients to detect the early stages of latent diseases. Researchers at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw and the University of North Texas in Denton have perfected a method of producing thin detecting films that are able to recognize specific proteins. This is an important step towards the construction of low-cost chemical sensors, identifying even small concentrations of protein disease markers in body fluids.
see also at EurekAlert!


 
 
28 X 2015 r.: Przedsiębiorcy mogą korzystać z wiedzy i doświadczenia IChF PAN

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie uruchomił serwis internetowy „IChF dla firm”, adresowany do przedsiębiorców zainteresowanych innowacjami. Celem działań Instytutu jest zacieśnienie współpracy z przemysłem, efektywniejszy transfer nowatorskiej wiedzy do gospodarki i podniesienie skuteczności Instytutu i współpracujących z nim firm w rywalizacji o środki unijne.
p. też PAP


 
 
22 X 2015 r.: Parowanie do poprawki - a wraz z nim globalne ocieplenie

Proces parowania, jeden z najpowszechniejszych na naszej planecie, przebiega inaczej niż się dotychczas wydawało - wykazały nowe symulacje komputerowe przeprowadzone w IChF. Odkrycie niesie dalekosiężne konsekwencje m.in. dla obecnych modeli globalnego klimatu, gdzie kluczową rolę odgrywa parowanie oceanów.
p. też PAP

22 October 2015: Evaporation for review - and with it global warming

The process of evaporation, one of the most widespread on our planet, takes place differently than we once thought - this has been shown by new computer simulations carried out at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. The discovery has far-reaching consequences for, among others, current global climate models, where a key role is played by evaporation of the oceans.
see also at EurekAlert!


 
 
14 X 2015 r.: Chemiczne komputery z mikrokropel łatwiej uczyć niż projektować

Naukowcy z IChF we współpracy z Instytutem Fizyki PAN i Uniwersytetem w Jenie opracowali koncepcję prostego komputera chemicznego z mikrokropel, zdolnego do przeszukiwania bazy danych. Symulacje komputerowe, przeprowadzone na bazie danych o nowotworach złośliwych, potwierdziły słuszność przyjętej, nowej strategii projektowania, co otwiera drogę do upowszechnienia chemicznych metod przetwarzania informacji.
p. też PAP

14 October 2015: Chemical microdroplet computers are easier to teach than to design

Scientists from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw in cooperation with the Institute of Physics of the PAS and the University of Jena have developed the concept of a simple chemical computer made of microdroplets capable of searching databases. Computer simulations, carried out on databases of malignant tumours, have confirmed the validity of the adopted new design strategy, which opens the door to the popularisation of chemical methods of processing information.
see also at EurekAlert!

Impulsy chemiczne rozchodzą się w układzie stykających się mikrokropel. Już po kilkunastu pulsach największa kropla zaczyna dominować nad pozostałymi.


    1 X 2015 r.: Najlepszy zbuduje katedrę: Rusza konkurs prestiżowego grantu ERA Chair

Światowej klasy specjaliści w zakresie badań na pograniczu biologii, chemii i fizyki mają szansę utworzyć własną katedrę w jednej z najlepszych polskich instytucji naukowych. W Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie właśnie ruszył konkurs prestiżowego europejskiego grantu ERA Chair.
p. też PAP

1 October 2015: The best will establish a new Chair: The launch of the prestigious ERA Chair grant competition

World-class experts in the field of research on the borders of biology, chemistry and physics are being given the opportunity to create their own Chair in one of the best Polish research institutions. In the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw the competition for the prestigious European ERA Chair grant has just been launched.
see also at AlphaGalileo


    30 IX 2015 r.: Światło nie musi być (szybkim) zabójcą cząsteczek chemicznych

Cząsteczki chemiczne silnie oddziałujące ze światłem na ogół rozpadają się bardzo szybko. W Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie ustalono główny mechanizm sprzyjający tej destrukcji. Zdobyta wiedza pozwala wielokrotnie wydłużać fotostabilność cząsteczek, co ma znaczenie nie tylko dla metod pomiarowych stosowanych w badaniach laboratoryjnych, ale także dla producentów przedmiotów użytkowych, zwłaszcza wytwarzanych z barwionych polimerów.

30 September 2015: Light does not have to be a (rapid) killer of chemical molecules

Chemical molecules strongly interacting with light generally disintegrate very rapidly. At the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, the main mechanism conducive to this destruction has been determined. This knowledge makes it possible to enhance the photostability of molecules several times over, which is of significance not only for the measurement methods used in laboratory studies, but also for manufacturers of everyday objects, especially those made of coloured polymers.


 
 
10 IX 2015 r.: Wszechobecny, groźny, nieznany: czym naprawdę jest pył zawieszony?

Obecny rozwój metod analitycznych wreszcie otworzył drogę do poznania chemii związków organicznych tworzących drobiny pyłu unoszącego się w powietrzu, twierdzą autorzy raportu opublikowanego w czasopiśmie "Chemical Reviews". W świetle najnowszych badań głównym producentem pyłu zawieszonego - obok silników samochodowych i palenisk - okazały się wszechobecne drzewa.

10 September 2015: Omnipresent, dangerous, unknown: what exactly is particulate matter?

The current development of analytical methods has finally opened the door to learning about the chemistry of the organic compounds that form the dust particles floating in the air, claim the authors of a report published in the journal Chemical Reviews. In the light of the latest research the main culprit responsible for creating airbone particulate matter has turned out to be – apart from car engines and furnaces – the seemingly harmless tree.


  23 VII 2015 r.: Od magistra do doktora - w kilkanaście miesięcy

Standardowy model kariery naukowej przewiduje, że między obroną pracy magisterskiej a doktorskiej upływa kilka lat. Krzysztof Sozański z IChF PAN został doktorem wkrótce po ukończeniu studiów, w wieku 24 lat. Tak szybki doktorat był możliwy dzięki wczesnemu zaangażowaniu w badania laboratoryjne.


 
 
 
15 VII 2015 r.: Plantacje nanoprętów na dywanach grafenu przechwycą energię Słońca

Słońce może być lepszym chemikiem – dzięki połaciom nanoprętów tlenku cynku wyhodowanym na podłożu grafenowym i "udekorowanym" kropkami siarczku kadmu. W obecności promieniowania słonecznego taka kombinacja zero- i jednowymiarowych struktur półprzewodnikowych z dwuwymiarowym grafenem świetnie katalizuje wiele reakcji chemicznych. Nowatorski materiał fotokatalityczny opracowała grupa naukowców z IChF PAN w Warszawie i Uniwersytetu w Fuzhou.

15 July 2015: Plantations of nanorods on carpets of graphene capture the Sun's energy

The Sun can be a better chemist, thanks to zinc oxide nanorod arrays grown on a graphene substrate and "decorated" with dots of cadmium sulphide. In the presence of solar radiation, this combination of zero and one-dimensional semiconductor structures with two-dimensional graphene is a great catalyst for many chemical reactions. The innovative photocatalytic material has been developed by a group of scientists from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw and Fuzhou University in China.
see also at EurekAlert!


  22 VI 2015 r.: IChF PAN, czyli 60 lat wkładu naukowego w rozwój chemii

Już od 60 lat naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie pracują nad pogłębianiem wiedzy o zachodzących w przyrodzie procesach chemicznych i fizycznych oraz możliwościach ich wykorzystania dla dobra ludzkości. Z okazji rocznicy działalności w gmachu Instytutu odbyła się uroczysta sesja z udziałem licznych gości i pracowników.


  20 V 2015 r.: Zaskakujące struktury z mikrokropel zapowiadają nadejście nowych technologii

Niespodziewane kształty mezoatomów – struktur zbudowanych z mikrokropel w kroplach – zaobserwowano w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Odkrycie było możliwe dzięki nowej metodzie precyzyjnego kontrolowania rozmieszczenia kropelek jednej cieczy wewnątrz kropli innej cieczy. Realizowana za pomocą układów mikroprzepływowych, metoda ma szansę przenieść niektóre gałęzie medycyny i inżynierii materiałowej na nowy poziom.

20 May 2015: Amazing microdroplet structures may lead to new technologies

Unexpected shapes of mesoscale atoms – structures built of microdroplets encapsulated within microdroplets – have been created at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, Poland. The discovery was possible with a new method for precise control over placement of tiny segments of liquid, one in another. With further progress in innovative microfluidic systems, the method may find use in medicine and materials science.
see also at EurekAlert!


  7 V 2015 r.: Europejski grant ERA Chair czeka na wybitnego uczonego

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie otrzymał niedawno europejski grant ERA Chair o wartości 2,5 mln euro. Już wkrótce grant pozwoli zatrudnić w Instytucie światowej klasy specjalistę z zakresu biologii, pracującego na jej styku z chemią lub fizyką.

7 May 2015: The European ERA Chair grant awaits a top academic

The Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, Poland, has recently received a European ERA Chair grant of 2.5 million euros. Soon, the grant will enable a world-class specialist in the field of biology, working where it meets with chemistry or physics, to be employed at the Institute.
see also at AlphaGalileo


  29 IV 2015 r.: Komisja Europejska potwierdza: IChF PAN przyjazny naukowcom

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie tworzy warunki sprzyjające pracy naukowej i rozwojowi karier naukowców, stwierdziła Komisja Europejska i przyznała Instytutowi prawo do używania znaku HR Excellence in Research.

29 April 2015: The European Commission confirms: IPC PAS is researcher-friendly

The Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw creates conditions that are favourable to the scientific work and professional development of researchers – so says the European Commission, and it has granted the Institute the right to use the HR Excellence in Research logo.
see also at AlphaGalileo


  8 IV 2015 r.: Dream Chemistry Award: Nagroda za naukowy projekt marzeń znów do zdobycia!

Świat zmienia się dzięki nauce, a nauka dzięki marzeniom naukowców. Dlatego Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie zaprasza młodych badaczy do udziału w kolejnej edycji Dream Chemistry Award, międzynarodowego konkursu na najciekawszy - i jeszcze niezrealizowany - naukowy projekt-marzenie.

8 April 2015: Dream Chemistry Award for the scientific project of your dreams up for grabs again!

Science is what makes the world change and scientists' dreams are what make science change. For this reason the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences is inviting young scientists to participate in this year's Dream Chemistry Award, an international competition for the most interesting and as yet not implemented scientific-dream project. 
19 III 2015 r.: Klik! – tak nowoczesna chemia spaja nanocząstki z podłożem

Nanocząstki różnych typów można trwale i szybko związać z podłożem, jeśli użyje się w tym celu jednej z najefektywniejszych metod syntezy: chemii kliknięć. Nowatorski sposób został zaprezentowany przez zespół naukowców z IChF PAN.
Jeden ruch ręki, charakterystyczny "klik!" – i napy szybko i pewnie łączą poły ubrania. Na podobnej zasadzie działa jedna z najnowszych dróg syntezy współczesnej chemii: chemia kliknięć. Cząsteczki są tu łączone w nowe związki za pomocą chemicznych "zatrzasków". Metodę stosowano do tej pory głównie do syntezy coraz bardziej złożonych związków organicznych. Teraz w IChF udało się pokazać, że chemiczne "zatrzaski" mogą szybko, efektywnie i trwale wiązać znacznie większe obiekty: nanocząstki złota z podłożem z węgla szklistego.

19 March 2015: Click! – that's how modern chemistry bonds nanoparticles to a substrate

Nanoparticles of various types can be quickly and permanently bonded to a solid substrate, if one of the most effective methods of synthesis, click chemistry, is used for this purpose. The novel method has been presented by a team of researchers from the IPC PAS.
A small movement of the hand, the characteristic 'click!' – and the snap fastener quickly and securely fastens our clothes. One of the newest methods of synthesis in modern chemistry, click chemistry, works on a similar basis. Here, molecules are combined to form new chemical compounds by means of chemical 'snaps'. The method has so far been used mainly for the synthesis of more complex organic compounds. Now at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences (IPC PAS) in Warsaw, Poland, they have managed to show that click chemistry chemical snaps can quickly, effectively and permanently bond much larger structures: gold nanoparticles to a glassy carbon substrate.
see also at EurekAlert!


  19 II 2015 r.: Antybakteryjne materiały bliskie ideału

Bezwzględne dla bakterii, nieszkodliwe dla ludzkich komórek. Nowe, trwałe pokrycia antybakteryjne z nanokompozytów, opracowane w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, w przyszłości pomogą lepiej utrzymywać higienę odzieży sportowej, a zastosowane w medycynie, obniżą liczbę zakażeń i skrócą czasy hospitalizacji chorych.

19 February 2015: Near-perfect antibacterial materials

Ruthless with bacteria, harmless to human cells. New, durable antibacterial coatings of nanocomposites, developed at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, will in future help to improve the hygiene of sportswear, and used in medicine, will reduce the rate of infections and shorten the times of in-patient hospital admissions.
see also at EurekAlert!


  11 II 2015 r.: Poszukiwane: twarze chemicznego tłumu

Pierwiastki i ich związki nie ukryją się już dłużej w mieszaninach, nawet jeśli te składają się z wielu składników. Koniec chemicznego incognito to efekt opracowania w IChF PAN nowej, znacznie bardziej precyzyjnej od dotychczasowych metody identyfikowania "linii papilarnych" substancji chemicznych, odciśniętych w świetle rozproszonym przez mieszaniny.

11 February 2015: Wanted: the faces of the chemical crowd

Elements and their compounds will no longer be able to hide in mixtures, even if the latter are made up of many components. The end of chemical incognito is a result of the development at IPC PAS of a new, much more accurate method of identifying the "fingerprints" of chemical substances, imprinted in the light dispersed by the mixtures.
see also at EurekAlert!


 
 
5 II 2015 r.: Turing działa także w nanoświecie

Czy w rządzonym przez chaotyczne fluktuacje świecie pojedynczych atomów i cząsteczek mogą spontanicznie formować się struktury Turinga - te same, które odpowiadają za nieregularne, lecz przecież periodyczne kształty pasków na ciałach zebr? Polsko-duński zespół fizyków po raz pierwszy wykazał, że taki proces nie tylko może zachodzić, ale że można go również wykorzystać do potencjalnie bardzo interesujących zastosowań.

5 February 2015: Turing also present at the nanoscale

In the world of single atoms and molecules governed by chaotic fluctuations, is the spontaneous formation of Turing patterns possible – the same ones that are responsible for the irregular yet periodic shapes of the stripes on zebras' bodies? A Polish-Danish team of physicists has for the first time demonstrated that such a process can not only occur, but can also be used for potentially very interesting applications.
see also at EurekAlert!


 
 

 
7 I 2015 r.: Mikroprzepływy przyspieszą badania membran komórkowych

Procesy życiowe w kluczowy sposób zależą od zjawisk zachodzących na błonach oddzielających wnętrze komórek od otoczenia. Dotychczas słabo poznane, mechanizmy odpowiedzialne za transport przez błonę komórkową będzie można badać szybciej i taniej - dzięki układowi mikroprzepływowemu zbudowanemu w IChF PAN w Warszawie. Układ pozwala seryjnie wytwarzać błony komórkowe i mierzyć zachodzące na nich zmiany.

7 January 2015: Microfluidics to accelerate cell membrane research

Life processes depend fundamentally on phenomena occurring on the membranes separating cells from their environment. Hitherto poorly understood, the mechanisms responsible for transport through the cell membrane will be able to be studied faster and more cheaply – thanks to the microfluidic system developed at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. The system enables the serial formation of cell membranes and measurement of the processes taking place on them.
see also at EurekAlert! 
1 XII 2014 r.: Znamy laureatów Złotego Medalu Chemii 2014!

Złoty Medal Chemii, prestiżowy konkurs dla licencjatów, ma już zwycięzców tegorocznej edycji. Główną nagrodę zdobył Michał Hamkało z Uniwersytetu Warszawskiego, Srebny Medal trafił do rąk Michała Ciacha, także z Uniwersytetu Warszawskiego, a Brązowy – do Miłosza Wieczora z Politechniki Gdańskiej. 
26 XI 2014 r.: Zagadkowe "oddziaływanie na odległość" między zbiornikami płynów

Od kilku lat wiadomo, że nadciekly hel umieszczony w sasiednich zbiornikach wykazuje kolektywne zachowanie nawet wtedy, gdy kanały łączące zbiorniki są zbyt wąskie i zbyt długie, by umożliwić znaczące przepływy. Nowy model teoretyczny ujawnia, że zjawisko tajemniczego komunikowania się "na odległość" między zbiornikami płynów jest znacznie bardziej powszechne niż początkowo sądzono.

26 November 2014: The mysterious "action at a distance" between liquid containers

Action-packed science-fiction movies often feature colourful laser bolts. But what would a real laser missile look like during flight, if we could only make it out? How would it illuminate its surroundings? The answers lie in a film made at the Laser Centre of the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in cooperation with the Faculty of Physics at the University of Warsaw.
see also at EurekAlert!

 
22 X 2014 r.: Laserowy strzał rodem z "Gwiezdnych Wojen" - tak wygląda naprawdę

Kolorowe pociski laserowe zapewniają akcję w wielu filmach fantastyczno-naukowych. Jak jednak wyglądałby prawdziwy laserowy pocisk podczas lotu, gdyby tylko można było go dostrzec? Jak oświetlałby otoczenie? Odpowiedzi udziela film nagrany w Centrum Laserowym Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

22 October 2014: A "Star Wars" laser bullet - this is what it really looks like

Action-packed science-fiction movies often feature colourful laser bolts. But what would a real laser missile look like during flight, if we could only make it out? How would it illuminate its surroundings? The answers lie in a film made at the Laser Centre of the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in cooperation with the Faculty of Physics at the University of Warsaw.
see also at EurekAlert!
see movie at YouTube 
18 IX 2014 r.: Naukowe zbliżenia: Młodzi chemicy Warszawy i Cambridge zacieśniają współpracę

Na mapie Warszawę i Cambridge wciąż dzieli ta sama odległość. W chemii oba ośrodki naukowe są jednak coraz bliżej siebie – dzięki kolejnej edycji Spotkań Młodych Naukowców Warszawy i Cambridge „Przełamywanie Granic w Chemii”.
Środowiska naukowe młodych chemików Warszawy i Cambridge ponownie miały okazję poszerzyć swą wiedzę, zacieśnić współpracę i wzmocnić więzi osobiste. W historycznych murach Uniwersytetu w Cambridge (UCAM) właśnie dobiegło końca dwudniowe 2. Spotkanie Młodych Naukowców Warszawy i Cambridge "Przełamywanie Granic w Chemii" (2nd Cambridge-Warsaw Young Scientists Meeting "Breaking Boundaries in Chemistry"). W jego trakcie poruszano wiele zagadnień z zakresu nanotechnologii oraz nowoczesnej chemii organicznej i nieorganicznej.

18 September 2014: Scientists become closer: Young chemists from Warsaw and Cambridge tighten cooperation

On the map, Warsaw and Cambridge remain at the same distance. In chemistry, however, both research centres are getting closer and closer – due to another edition of the Cambridge-Warsaw Young Scientists Meeting “Breaking Boundaries in Chemistry”.
Scientific communities of young chemists from Warsaw and Cambridge had an opportunity again to widen their knowledge, tightening cooperation and enhancing personal ties. The historical walls of the Cambridge University hosted the two-day 2nd Cambridge-Warsaw Young Scientists Meeting “Breaking Boundaries in Chemistry”. The meeting addressed numerous topics from nanotechnology to state-of-the-art polymer, organic and inorganic chemistry.
see also Alpha Galileo
 
 
26 VI 2014 r.: Wstrząśnięte, niezmieszane - kapsuły mitycznego boga proszę!

Wszystko zależy, jak na nie spojrzysz. Gdy z jednej strony – zobaczysz jedno oblicze; gdy z przeciwnej – będzie inne. Tak wyglądają kapsuły Janusa, miniaturowe, puste wewnątrz struktury, w różnych fragmentach zbudowane z różnych mikro- i nanodrobin. Teoretycy potrafili zaprojektować modele takich kapsuł, lecz ich wytworzenie było nie lada wyzwaniem. Teraz, dzięki użyciu pola elektrycznego, kapsuły Janusa będzie można wytwarzać łatwo i tanio.
p. też Alpha Galileo

26 June 2014: Shaken, not stirred - mythical god's capsules please!

Everything depends on how you look at them. Looking from one side you will see one face; and when looking from the opposite side – you will see a different one. So appear Janus capsules, miniature, hollow structures, in different fragments composed of different micro- and nanoparticles. Theoreticians were able to design models of such capsules, but a real challenge was to produce them. Now, Janus capsules can be produced easily and at low cost.
see also Alpha Galileo, EurekAlert! 
11 VI 2014 r.: Złoty Medal Chemii czeka na najlepszych licencjatów i inżynierów

Jesteś autorem nowatorskiej pracy licencjackiej lub inżynierskiej z chemii lub jej pogranicza z fizyką lub biologią? Zgłoś ją do prestiżowego konkursu "Złoty Medal Chemii", organizowanego przez Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk we współpracy z firmą DuPont Poland.
p. też Alpha Galileo


 
 
20 V 2014 r.: Efektywne ścieżki komercjalizacji wiedzy - podsumowanie konferencji

Jak najwydajniej przekształcać osiągnięcia naukowe w komercyjne produkty przydatne dla przemysłu i każdego człowieka? Nad rozwiązaniami umożliwiającymi efektywny transfer wiedzy dyskutowano w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, gdzie właśnie zakończyła się konferencja "Platforma Komercjalizacji Wiedzy".
p. też Alpha Galileo

20 May 2014: Effective paths for commercialisation of knowledge – a conference summary

How to most effectively convert research findings into commercial products useful for industry and for each of us? Solutions enabling effective transfer of knowledge were discussed at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, where the conference “Platform for Commercialisation of Knowledge” just took place.
see also Alpha Galileo 
29 IV 2014 r.: Od czerwca rozpocznie się rywalizacja o Złoty Medal Chemii

Instytut Chemii Fizycznej PAN i firma DuPont Poland zachęcają studentów do udziału w zbliżającej się edycji konkursu Złoty Medal Chemii. Konkurs, adresowany do twórców najbardziej nowatorskich prac licencjackich i inżynierskich z chemii i jej pogranicza z fizyką lub biologią, zdobył już renomę "polskiego Nobla dla studentów".


 
 
17 IV 2014 r.: Chiralne oddychanie: Elektrycznie sterowany polimer zmienia własności optyczne

Sterowane elektrycznie szyby o płynnie regulowanej przezroczystości, nowe filtry polaryzacyjne, a nawet czujniki chemiczne zdolne do wykrywania pojedynczych cząsteczek chemicznych konkretnego związku będzie można budować dzięki nowemu polimerowi, w niespotykany wcześniej sposób łączącemu cechy optyczne z elektrycznymi.
p. też Alpha Galileo

17 April 2014: Chiral breathing: Electrically controlled polymer changes its optical properties

Electrically controlled glasses with continuously adjustable transparency, new polarisation filters, and even chemosensors capable of detecting single molecules of specific chemicals could be fabricated thanks to a new polymer unprecedentedly combining optical and electrical properties.
see also Alpha Galileo, EurekAlert!


 
 
2 IV 2014 r.: Kompleksy z europem rekordowo wydajnie świecą w czerwieni

Na całym świecie wciąż trwają poszukiwania lepszych materiałów świecących do produkcji diod OLED. Dwa nowe związki z kompleksami europu, opracowane w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, mają w swojej klasie rekordowo wysoką wydajność świecenia w czerwieni, a ich własności pozwalają na szybką i tanią produkcję cienkich warstw oledowych.
p. też Alpha Galileo

2 April 2014: Europium complexes emit red light at record efficiency

Researchers worldwide continue search for better luminescent materials for OLED manufacturing. Two new compounds with europium complexes developed at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw display in their class record high luminescence efficiencies in red, and their properties enable faster, low cost manufacturing of thin OLED films.
see also Alpha Galileo, EurekAlert!


 
 
11 III 2014 r.: Dr Evan Spruijt laureatem nagrody Dream Chemistry Award 2014

Holenderski chemik dr Evan Spruijt zdobył tegoroczną nagrodę Dream Chemistry Award. Komitet Naukowy Nagrody wyraził w ten sposób swoje uznanie dla wizjonerskiego projektu stworzenia sztucznych komórek - mikrokropel wody zdolnych do samodzielnego wzrostu i podziału. Ich wytworzenie w laboratorium byłoby ważnym krokiem ku głębokiemu zrozumieniu fizykochemicznych podstaw życia.
p. też Alpha Galileo

11 March 2014: Dr Evan Spruijt - the Winner of the Dream Chemistry Award

Dutch chemist Dr Evan Spruijt won this year’s Dream Chemistry Award. The members of the Award’s Scientific Committee have in this way expressed their appreciation for a visionary project of creating artificial cells - microdroplets of water capable of autonomous growth and division. Creation of such cells in the laboratory would be an important step towards a deep understanding of physical and chemical foundations of life.
see also Alpha Galileo, EurekAlert!


 
 
5 III 2014 r.: Horyzonty nauki w e-książce dostępnej dla każdego

Nauka wie wszystko i zawsze ma na wszystko gotową, jednoznaczną odpowiedź – taki jej obraz wynosimy ze szkół i taki utrwalają media. Lecz prawdziwa nauka jest inna. Jaka? O tym można się przekonać z e-książki przygotowanej przez Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie.
p. też Alpha Galileo

5 March 2014: Horizons of science in an e-book available for everyone

Science knows everything and is always ready with a clear answer to any problem – this is what we think of science while leaving school and how the media present it. The real science is, however, different. What's like? The answer can be found in an e-book prepared by the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw.
see also Alpha Galileo, EurekAlert!


 
 
12 II 2014 r.: Kapilary zmierzą dyfuzję, pomogą skuteczniej leczyć

Jak silnie reagują ze sobą dwie rozpuszczone substancje chemiczne? Wiedza tego typu ma ogromne znaczenie w chemii, biologii molekularnej, ale także w medycynie i farmacji, gdzie służy m.in. do wyznaczania optymalnych dawek leków. Dzięki metodzie opracowanej w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, w przyszłości wyznaczanie współczynników dyfuzji substancji chemicznych w płynach oraz stałych równowagi reakcji ma szansę stać się szybkie, tanie, a przede wszystkim: powszechne.
p. też Alpha Galileo

12 February 2014: Capillaries will measure diffusion and help in more efficient medical treatment

How strongly do two dissolved analytes react with each other? Such information is of paramount importance not only in chemistry and molecular biology, but also in medicine or pharmacy, where it is used, i.a., to determine optimal drug doses. A method developed in the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw will allow for determining diffusion coefficients of analytes in fluids and equilibrium constants of reactions – quickly, at low cost, and most importantly: universally.
see also Alpha Galileo, EurekAlert!


 
 
23 I 2014 r.: Dwutlenek węgla ścieżką ku wyjątkowym nanomateriałom

W potocznej opinii dwutlenek węgla to tylko gaz cieplarniany, jeden z głównych problemów ekologicznych ludzkości. Dla warszawskich chemików CO2 stał się jednak czymś jeszcze: kluczowym elementem reakcji pozwalających tworzyć nanomateriały o wyjątkowych własnościach.
p. też Alpha Galileo

23 January 2014: Carbon dioxide paves the way to unique nanomaterials

In common perception, carbon dioxide is just a greenhouse gas, one of the major environmental problems of mankind. For Warsaw chemists CO2 became, however, something else: a key element of reactions allowing for creation of nanomaterials with unprecedented properties.
see also Alpha Galileo, EurekAlert!


 
 
15 I 2014 r.: Dwuprotonowy bit sterowany jednym atomem miedzi

Zaledwie jeden obcy atom w pobliżu cząsteczki może zmienić konfigurację przestrzenną jej atomów. W spektakularnym eksperymencie międzynarodowy zespół naukowców trwale zmieniał położenie jąder atomów wodoru w cząsteczce porficenu, dosuwając do niej i odsuwając pojedynczy atom miedzi.
p. też Alpha Galileo

15 January 2014: Two-proton bit controlled by a single copper atom

Just a single foreign atom located in the vicinity of a molecule can change spatial arrangement of its atoms. In a spectacular experiment, an international team of researchers was able to change persistently positions of the nuclei of hydrogen atoms in a porphycene molecule by approaching a single copper atom to the molecule.
see also Alpha Galileo, EurekAlert!


  12 XII 2013 r.: IChF PAN liderem jakości polskiej nauki

W rankingu jakości instytucji naukowych SCImago Institutions Rankings, obejmującym lata 2007-2011, w najbardziej prestiżowej kategorii Q1, Instytut Chemii Fizycznej PAN okazał się najlepszą jednostką w Polsce. Kategoria Q1 uwzględnia wyłącznie publikacje w najwyżej notowanych czasopismach naukowych świata.
p. też Alpha Galileo


  2 XII 2013 r.: Przyznano Złoty Medal Chemii - konkurs zyskuje coraz większą popularność

Zdobywcą Złotego Medalu Chemii w trzeciej edycji konkursu dla młodych naukowców został Michał Papaj z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zwycięzca otrzymał nagrodę w wysokości 10 000 zł, ufundowaną przez firmę DuPont Poland.
p. też Alpha Galileo


  21 XI 2013 r.: Po maturze do labu? A dlaczego nie?

Studia nie muszą się ograniczać do słuchania wykładów i udziału w ćwiczeniach. Od dwóch lat Instytut Chemii Fizycznej PAN oferuje licencjatom możliwość pracy w swoich laboratoriach. Teraz z harwardzkiego modelu studiów będą mogli skorzystać nawet studenci pierwszego roku studiów I stopnia – finaliści olimpiad z chemii i pozostałych nauk przyrodniczych.
p. też Alpha Galileo


  7 XI 2013 r.: Chemistry Award czeka na naukowców z wizją

Jeszcze tylko do końca listopada można nominować i zgłaszać naukowców-wizjonerów do unikatowego konkursu Dream Chemistry Award – na najciekawszy naukowy projekt-marzenie z zakresu chemii i jej pogranicza z fizyką, biologią lub inżynierią materiałową.
p. też Alpha Galileo

7 November 2013: Dream Chemistry Award is waiting for scientists-visionaries

Only until the end of November scientists-visionaries can be nominated and enter an unprecedented Dream Chemistry Award Contest – for the most interesting research dream project in the field of chemistry and its borderlines with physics, biology, medicine and materials engineering.
see also Alpha Galileo


  17 X 2013 r.: Słońce i fotokatalizatory oczyszczą brudną wodę - tanio i szybko

Do zanieczyszczonej fenolem i celulozą wody wsypujemy odrobinę odpowiednio przygotowanego proszku. Trochę słońca i po kwadransie szkodliwe substancje znikają, a proszek można odfiltrować i użyć ponownie. Brzmi jak bajka? Może, ale to nie magia, lecz umiejętne wykorzystanie chemii i fizyki przez naukowców z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie.
p. też Alpha Galileo

17 October 2013: Sun and photocatalysts will clean polluted water - cheaply and quickly

A little amount of appropriately prepared powder is poured in water polluted with phenol and cellulose. A bit of the sun and after fifteen minutes harmful compounds disappear, and the powder can be filtered off and reused. Sounds like a fairy tale? Perhaps, but it is not magic, only a masterly use of chemistry and physics by researchers from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw.
see also Alpha Galileo, EurekAlert!


  10 X 2013 r.: Gruzja gościła naukowców-popularyzatorów z IChF PAN

Nauka może być fascynująca dla każdego – jeśli jej zagadnienia są przedstawiane w interesujący i przystępny sposób. Umiejętności naukowców-popularyzatorów z Instytutu Chemii Fizycznej PAN zostały docenione przez organizatorów gruzińskiego Pikniku Naukowego, którzy zaprosili warszawskich naukowców do Tbilisi.
p. też Alpha Galileo


  3 X 2013 r.: Sztuka wzmacniania, czyli 10 terawatów na biurku

Kompaktowy wzmacniacz optyczny nowej generacji skonstruowali fizycy z Centrum Laserowego Instytutu Chemii Fizycznej PAN i Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przyrząd charakteryzuje się niezwykle wysoką wydajnością. Dzięki niej aparatura laserowa mieszcząca się na biurku jest w stanie generować impulsy świetlne o mocy ponad 10 terawatów.
p. też Alpha Galileo

3 October 2013: The art of amplification: a desktop-size 10 terawatt laser

A compact new generation optical amplifier has been constructed by physicists from the Laser Centre of the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences and the Faculty of Physics of the Warsaw University. The apparatus is extremely efficient and small enough to fit on a desktop and is able to generate over 10 terawatt light pulses.
see also Alpha Galileo, EurekAlert!


  2 X 2013 r.: Ostatnie chwile by nawiązać walkę o tegoroczny Złoty Medal Chemii!

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie przypomina tegorocznym licencjatom i inżynierom, że jeszcze do 18 października mogą zgłaszać swoje prace z chemii i jej pogranicza do rywalizacji o prestiżowy Złoty Medal Chemii. Jest o co walczyć: na zwycięzcę czeka m.in. 10 tys. złotych.
p. też Alpha Galileo


  23 IX 2013 r.: IChF PAN zaprasza na jedyną w roku taką noc - Noc Badaczy!

Fascynuje cię, jak działa świat? Chciałbyś wiedzieć, co można znaleźć w próżni kosmosu? Zobaczyć laboratoria błyszczące światłami laserów? Lub całe fabryki chemiczne, które... daje się garściami wepchnąć do kieszeni? Jeśli tak, skorzystaj z zaproszenia Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie!


  28 VIII 2013 r.: Molekularne silniki: Moc niespełnionych nadziei?

W Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie zastosowano nowatorską metodę pomiarów do oszacowania mocy wytwarzanej przez silniki rozmiarów pojedynczych, liczących zaledwie kilkadziesiąt atomów cząsteczek. Wyniki badań mają kluczowe znaczenie dla budowy przyszłych nanometrowych maszyn - i nie napawają optymizmem.
p. też Alpha Galileo

28 August 2013: Molecular motors: Power much less than expected?

An innovative measurement method was used at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw for estimating power generated by motors of single molecule in size, comprising a few dozens of atoms only. The findings of the study are of crucial importance for construction of future nanometer machines - and they do not instil optimism.
see also Alpha Galileo, EurekAlert!


  14 VIII 2013 r.: Elektrochemiczny krok ku lepszym magazynom wodoru

Nie można opracować dobrych magazynów wodoru z użyciem metali bez wiedzy, jak pierwiastek ten przez nie przenika. W Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie udało się zastosować wygodną w użyciu metodę elektrochemiczną do badania dyfuzji wodoru w metalach o dużej reaktywności.
p. też Alpha Galileo

14 August 2013: Electrochemical step towards a better hydrogen storage

Good metal-based systems for hydrogen storage cannot be developed without knowing how this element permeates through metals. Researchers at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw managed to apply a user-friendly electrochemical method to study hydrogen diffusion in highly reactive metals.
see also Alpha Galileo, EurekAlert!


  31 VII 2013 r.: Mikrofluidyczny przełom w biotechnologiach

Kolby chemiczne i nieporęczne chemostaty do hodowania bakterii mają szansę wkrótce trafić do lamusa. Naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie jako pierwsi na świecie skonstruowali układ mikroprzepływowy pozwalający kontrolować łączenie, transport i dzielenie mikrokropel. Od teraz w jednym układzie można prowadzić jednocześnie setki różnych hodowli bakterii, co przyspieszy m.in. prace badawcze nad nowymi antybiotykami.
p. też Alpha Galileo

31 July 2013: Microfluidic breakthrough in biotechnology

Chemical flasks and inconvenient chemostats for cultivation of bacteria are likely soon to be discarded. Researchers from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw were first to construct a microfluidic system allowing for merging, transporting and splitting of microdroplets. Since now, hundreds of different bacteria cultures can be maintained simultaneously in a single system, which could speed up the research on restistance of bacteria to antibiotics.
see also Alpha Galileo, EurekAlert!


  3 VII 2013 r.: To milikelwiny napędzają parowanie kropel

Parowanie jest tak powszechne, że wydaje się doskonale poznanym zjawiskiem. Pozory jednak mylą. Niedawno odkryto nowy, nieprzewidywany wcześniej mechanizm parowania. Zrealizowane w Instytucie Chemii Fizycznej PAN i Instytucie Fizyki PAN eksperymenty i symulacje nie tylko potwierdzają jego istnienie, ale wskazują, że pełni on główną rolę w procesie parowania w nanoskali.
p. też Alpha Galileo

3 July 2013: Milikelvins drive droplet evaporation

Evaporation is so common that everybody thinks it's a well understood phenomenon. Appearances can be, however, deceptive. Recently, a new, earlier not predicted mechanism of evaporation was discovered. Experiments and simulations performed at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences and the Institute of Physics of the PAS not only confirm its existence, but also indicate that it plays the crucial role in evaporation process in the nanoscale.
see also Alpha Galileo, EurekAlert!


  3 VII 2013 r.: Dream Chemistry Award – naukowa nagroda za chemiczny projekt marzeń

Jesteś naukowcem, masz swój niezrealizowany projekt-marzenie? Wystartuj w wyjątkowym konkursie Dream Chemistry Award, organizowanym przez Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk!
p. też Alpha Galileo

3 July 2013: Dream Chemistry Award – scientific award for a chemical dream project

You are a scientist, and your scientific dream has not come true yet? Take part at the unprecedented Dream Chemistry Award Contest, organised by the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences!
see also Alpha Galileo


  19 VI 2013 r.: Znane katalizatory zachowują się inaczej niż sądzono

Używane w przemyśle katalizatory palladowo-miedziowe zmieniają swoją strukturę jeszcze zanim przystąpią do pracy, podczas samego aktywowania. W rezultacie we właściwej reakcji uczestniczy inny katalizator niż ten, który pierwotnie był przygotowany. Zaskakującego odkrycia dokonali chemicy z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
p. też Alpha Galileo

19 June 2013: Unexpected behaviour of well-known catalysts

Industrial palladium-copper catalysts change their structures before they get to work, already during the activation process. As a result, the reaction is catalysed by a catalyst that is different from the one originally prepared for it. This surprising discovery was made by researchers from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw.
see also Alpha Galileo, EurekAlert! 
 
12VI 2013 r.: Prestiżowy Złoty Medal Chemii znów czeka na licencjatów

Złoty Medal Chemii i nagroda główna w wysokości 10 tys. zł ponownie do zdobycia! W tegorocznej edycji konkursu, adresowanego do autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii i jej pogranicza, zostaną także przyznane dodatkowe wyróżnienia z zakresu biotechnologii przemysłowej i zaawansowanych materiałów.
p. też Alpha Galileo 
 
5 VI 2013 r.: Planety-olbrzymy pomogą szybciej badać własności powierzchni materiałów

Nowy, szybki i dokładny algorytm z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, bazujący na matematyce zjawisk zachodzących podczas oddziaływania światła z atmosferami planet gazowych, to ważny krok ku lepszemu poznaniu własności fizycznych i chemicznych powierzchni materiałów badanych w warunkach laboratoryjnych.
p. też Alpha Galileo

5 June 2013: Giant planets offer help in faster research on material surfaces

New, fast and accurate algorithm from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, based on the mathematical formalism used to model processes accompanying interaction of light with gas planet atmospheres, is a major step towards better understanding of physical and chemical properties of materials’ surfaces studied under laboratory conditions.
see also Alpha Galileo, EurekAlert!


  14 III 2013 r.: Warszawa gościła grupę naukowców-chemików
z Uniwersytetu w Cambridge

Blisko 30 młodych naukowców z prestiżowego Uniwersytetu w Cambridge oraz ponad 90 uczestników z warszawskich ośrodków wzięło udział w dwudniowej sesji naukowej w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Spotkanie zakończyło się w niecodzienny sposób: polscy i brytyjscy naukowcy wyjechali razem na narty.
p. też Alpha Galileo

15 March 2013: Warsaw hosted a group of researchers-chemists
from the University of Cambridge

Nearly 30 young researchers from the prestigious University of Cambridge and over 90 participants from Warsaw academic centres attended a two days symposium at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. The meeting had an unusual end: Polish and British researchers went skiing together.
see also Alpha Galileo


  7 III 2013 r.: Biobaterie łapią oddech

Oddychającą biobaterię skonstruowali naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Głównym elementem nowego źródła zasilania, odpowiedzialnym za stosunkowo wysokie napięcie i trwałość, jest pobierająca tlen z powietrza katoda o starannie zaprojektowanej konstrukcji, zbudowana z enzymu, nanorurek węglowych i polikrzemianu.
p. też Alpha Galileo

7 March 2013: Biobatteries catch breath

An air-breathing bio-battery has been constructed by researchers from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. The core element providing the new power source with relatively high voltage and long lifetime is a carefully designed cathode taking up oxygen from air and composed of an enzyme, carbon nanotubes and silicate.
see also Alpha Galileo 
 
31 I 2013 r.: Biologistyka: Jak szybko jeżdżą chemiczne pociągi w żywych komórkach?

O szybkości procesów chemicznych w komórkach decyduje prędkość poruszania się (dyfundowania) cząsteczek uczestniczących w danej reakcji. Za pomocą uniwersalnej metody, opracowanej w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, po raz pierwszy udało się przewidzieć współczynniki dyfuzji wszystkich białek w bakteriach Escherichia coli. Osiągnięcie ma znaczenie nie tylko dla biologów i chemików, ale również dla... firm transportowych.
p. też Alpha Galileo

31 January 2013: Biologistics: How fast do chemical trains move in living cells?

The rate of chemical processes in cells is dictated by the speed of movement (diffusion) of molecules needed for a given reaction. Using a versatile method developed at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, researchers were able to predict for the first time the diffusion coefficients of all proteins in Escherichia coli. The achievement is important not only for biologists and chemists, but also for... transport companies.
see also EurekAlert! and Alpha Galileo 
20 XII 2012 r.: Wiktor Niedzicki o profesjonalnej prezentacji - dla wszystkich, w IChF PAN


Dłonie drżą i się pocą, a głos więźnie w gardle. Co zrobić z rękami? Wystąpienie publiczne wiąże się z ogromnym stresem. Czy można to zmienić? W drugiej połowie stycznia Wiktor Niedzicki, znany popularyzator nauki, będzie opowiadał, w jaki sposób przygotować prezentację lub konferencję naukową - i ją przeżyć. Na cykl trzech wykładów połączonych z warsztatami zaprasza Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie.
p. też Alpha Galileo


 
20 XII 2012 r.: Najnowsze odkrycia naukowe w e-książce dla każdego


Dlaczego sklonowany kot nie wygląda jak oryginał? Jak, tak naprawdę, przebiega parowanie? Czy można zobaczyć gołym okiem wirujące cząsteczki chemiczne? Jaki jest związek między mrówkami a ogniwami paliwowymi przyszłości? Czy podczas ucierania proszki tylko się mieszają, czy reagują ze sobą? Na te pytania - i wiele innych - można znaleźć odpowiedzi w elektronicznej publikacji prezentującej badania Instytutu Chemii Fizycznej PAN.
p. też Alpha Galileo


 
18 XII 2012 r.: Pomiary pH: Jak zobaczyć prawdziwą twarz elektrochemii i korozji?

Od kilkudziesięciu lat w laboratoriach do pomiaru kwasowości/zasadowości - czyli współczynnika pH - stosuje się elektrody z antymonu. Niestety, pozwalają one mierzyć zmiany pH roztworów tylko w pewnym oddaleniu od elektrod czy korodujących metali. W Instytucie Chemii Fizycznej PAN opracowano metodę wytwarzania mikroelektrod antymonowych, umożliwiających pomiary zmian pH tuż nad powierzchnią metalu, na której zachodzą reakcje.
p. też Alpha Galileo

18 December 2012: pH measurements: How to see the real face of electrochemistry and corrosion?

For several decades antimony electrodes have been used to measure the acidity/basicity - and so to determine the pH value. Unfortunately, they allow for measuring pH changes of solutions only at a certain distance from electrodes or corroding metals. Researchers at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences developed a method for producing antimony microelectrodes that allow for measuring pH changes just over the metal surface, at which chemical reactions take place.
see also EurekAlert! and Alpha Galileo 
3 XII 2012 r.: Złoty Medal Chemii 2012 za badania mogące usprawnić baterie


W drugiej edycji konkursu "Złoty Medal Chemii" nagrodę główną - Złoty Medal Chemii oraz 10 000 zł ufundowane przez firmę DuPont Poland - zdobył Tomasz Trzeciak z Politechniki Warszawskiej. Podczas uroczystego spotkania w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie licencjatom przyznano także Srebrny i Brązowy Medal Chemii oraz wyróżniono czterech innych finalistów.
p. też Alpha Galileo


 
27 XI 2012 r.: Mazowsze bogatsze o nowoczesne techniki analizy powierzchni materiałów

Własności kilku najbardziej zewnętrznych warstw atomowych materiałów można już badać w Mazowieckim Centrum Analizy Powierzchni. Laboratoria Centrum, właśnie otwartego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, dysponują m.in. skaningowym mikroskopem elektronowym najnowszej generacji oraz specjalistyczną aparaturą spektroskopową do badania powierzchni w warunkach wysokiej i ultra wysokiej próżni.

p. też Alpha Galileo

27 November 2012: Surface analysis techniques for advanced materials enhance Mazovia's research potential

Properties of several of the most external atomic layers of materials can be studied at Mazovia Centre for Surface Analysis by a number of modern techniques. Just opened at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland, the Centre provides a spectrum of surface analysis tools including a state-of-the-art scanning electron microscope and specialised spectroscopic equipment for surface studies in high and ultra high vacuum.
see also EurekAlert! and Alpha Galileo 
14 XI 2012 r.: Termodynamika naprawdę od podstaw - w nowym podręczniku

Zajęcia z termodynamiki nie należą do ulubionych przez studentów. Niewłaściwie wykładana, termodynamika kojarzy się zwykle ze zbiorem luźno powiązanych faktów. Nowy podręcznik tego przedmiotu, napisany przez profesorów Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, w prosty sposób przekazuje najważniejsze idee termodynamiki i prezentuje ją jako ścisłą dziedzinę o spójnej, logicznej i przejrzystej strukturze.

p. też Alpha Galileo

14 November 2012: Thermodynamics really from scratch - in a new textbook

Classes in thermodynamics do not belong to the students' favourite ones. Inappropriately lectured, thermodynamics is usually associated with a set of facts loosely related to each other. A new textbook on thermodynamics, written by two professors from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, transmits the most important ideas of thermodynamics in an unsophisticated way presenting it as a field of science with consistent, logical and clear structure.
see also EurekAlert! and Alpha Galileo 
17 IX 2012 r.: Już wkrótce upływa termin zgłoszeń do Złotego Medalu Chemii!

Jeszcze tylko do połowy października autorzy najciekawszych prac licencjackich i inżynierskich z chemii oraz jej styku z fizyką i biologią mogą je zgłaszać do drugiej edycji konkursu o Złoty Medal Chemii. Na zwycięzcę konkursu, prowadzonego przez Instytut Chemii Fizycznej PAN i objętego honorowym patronatem prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, czeka 10 tys. zł.
Uwaga: termin przedłużony do 15 października 2012!
p. też Alpha Galileo


 
18 IV 2012 r.: Licencjaci zaczynają rywalizację o Złoty Medal Chemii

Złoty Medal Chemii znów do zdobycia - ruszyła druga edycja prestiżowego konkursu organizowanego dla autorów najciekawszych prac licencjackich i inżynierskich z chemii oraz jej styku z fizyką lub biologią. Prace można nadsyłać do końca września, na zwycięzców czekają wartościowe nagrody.
p. też Alpha Galileo 
20 VI 2012 r.: Grafen? Z każdego laboratorium!

Przez wielu uznawany za najbardziej obiecujący materiał przyszłości, grafen wciąż pozostaje substancją drogą i trudną do wyprodukowania. Naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz Institut de Recherche Interdisciplinaire w Lille opracowali tanią metodę wytwarzania wielowarstwowych pokryć grafenowych. Nowy sposób nie wymaga użycia specjalistycznej aparatury i może zostać zrealizowany w praktycznie każdym laboratorium.
p. też Alpha Galileo

20 June 2012: Graphene? From any lab!

Considered by many as the most promising material of the future, graphene still remains an expensive and hard-to-fabricate substance. Researchers from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, and the Interdisciplinary Research Institute in Lille developed a low cost method for manufacturing multilayered graphene sheets. The new method does not require any specialized equipment and can be implemented in any laboratory.
see also EurekAlert! and Alpha Galileo 
17 V 2012 r.: Polimery cytoszkieletu bakterii mają inną budowę niż sądzono

Polimery białka FtsZ, współtworzące cytoszkielet bakterii, wcale nie są długie. Wynik ten, stojący w sprzeczności z wieloma dotychczasowymi pomiarami podawanymi w literaturze przedmiotu, otrzymali i udokumentowali naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Dzięki użyciu nowatorskiej metody pomiarowej wyjaśniono jednocześnie przyczynę błędów we wcześniejszych oszacowaniach.
p. też Alpha Galileo

17 May 2012: Polymers in bacterial cytoskeleton have different structure than believed so far

Polymers forming bacterial cytoskeleton are not that long. This finding – out of line with the existing literature reports – has been obtained and documented by researchers from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. Using an innovative measurement technique they managed to explain the reason for errors in earlier estimations as well.
see also Alpha Galileo 

 
27 IV 2012 r.: Felice Frankel o fotografii naukowej - w IChF PAN

Na zaproszenie Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w Warszawie gościła Felice Frankel, światowej sławy fotograf naukowy, autorka zdjęć publikowanych na łamach najbardziej prestiżowych periodyków naukowych i prasy popularnej. Podczas wizyty Frankel opowiadała o swojej pracy i poprowadziła warsztaty dla naukowców IChF PAN.
p. też Alpha Galileo 
18 IV 2012 r.: Wkrótce start nowej edycji konkursu o Złoty Medal Chemii

Zbliża się druga edycja "Złotego Medalu Chemii", konkursu organizowanego przez Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie dla autorów najciekawszych prac licencjackich i inżynierskich z chemii oraz jej styku z fizyką lub biologią.
p. też Alpha Galileo 
4 IV 2012 r.: Dwa "Diamentowe granty" dla studentów związanych z IChF PAN

W gronie laureatów pierwszej edycji "Diamentowych Grantów", prestiżowego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, znaleźli się dwaj studenci związani naukowo z Instytutem Chemii Fizycznej PAN w Warszawie.
p. też Alpha Galileo 
30 III 2012 r.: Nieoczekiwane zachowanie mikrokropel

W środowisku fizyków panuje zgodna opinia, że zjawiska związane z przepływem laminarnym zostały już dobrze poznane i szczegółowo opisane od strony teoretycznej. W Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie zaobserwowano jednak, że krople substancji chemicznych, płynące w cieczy nośnej wewnątrz kanalików w niektórych układach mikrofluidycznych, nie zawsze zachowują się zgodnie z oczekiwaniami.
p. też AlphaGalileo

30 March 2012: Unexpected behaviour of microdroplets

Physicists agree that laminar flow of liquids has been well understood and described in detail from the theoretical point of view. Researchers at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw have, however, observed that droplets of chemical substances flowing in a carrier liquid inside microchannels - although presenting laminar flow inside them – present ultiple mysteries.
see also Alpha Galileo 
22 III 2012 r.: Żele oszukują badaczy

W jaki sposób jedna cząsteczka substancji żelującej potrafi unieruchomić nawet kilka tysięcy cząsteczek rozpuszczalnika? Poznanie mechanizmu odpowiedzialnego za żelowanie może otworzyć drogę do opracowania nowych materiałów oraz bezpieczniejszych sposobów transportu cieczy groźnych dla otoczenia. Struktura żeli jest jednak trudna do bezpośredniego badania, co udowadniają eksperymenty przeprowadzone w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
p. też AlphaGalileo

22 March 2012: Cheating gels

How one gelator molecule can immobilise as much as a few thousands of solvent molecules? Comprehensive understanding of the mechanism responsible for gel formation may open the way to the development of new materials and safer transportation methods of liquids that pose a risk to the environment. The structure of gels, however, can hardly be studied directly, as proven by experiments carried out at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences.
see also Alpha Galileo 
6 III 2012 r.: Otwarto nowoczesne laboratorium do badań nad mikroprzepływami

Mikro- i nanokrople płynące wewnątrz ledwie widocznych kanalików mogą być miniaturowymi reaktorami chemicznymi. Badania nad tą nowoczesną dziedziną współczesnej chemii będzie można prowadzić efektywniej dzięki nowemu laboratorium, które właśnie otwarto w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie.
p. też AlphaGalileo

8 March 2012: Opening of laboratory for visualization of ultrafast micro- and nanoflows

Micro- and nanodroplets flowing inside barely visible channels may serve as miniature chemical reactors. The research in this modern area of contemporary chemistry can be pursued more effectively with a new laboratory that has just opened at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw.
see also Alpha Galileo 
6 III 2012 r.: Zielona chemia rozgości się na Mazowszu

Powstaje Mazowiecka Dolina Zielonej Chemii - silna infrastruktura badawcza grupująca najlepsze instytucje chemiczne z Warszawy i okolic. Głównym zadaniem Doliny jest wypracowanie warunków sprzyjających dynamicznemu rozwojowi różnych dziedzin chemii i szybkiemu transferowi osiągnięć naukowych do przemysłu.
p. też AlphaGalileo

6 March 2012: Green chemistry makes itself at home in Mazovia

A Mazovian Valley of Green Chemistry is emerging - a strong research infrastructure aggregating the best chemistry-related institutions from Warsaw and the area around Warsaw. The main Valley’s objective is to develop a friendly environment, conducive to dynamic development of various fields of chemistry and to fast transfer of research findings to the industry.
see also Alpha Galileo 

29 II 2012 r.: Molekularny jeż może pomóc transportować leki

Cząsteczkowy kontener o unikatowej strukturze udało się otrzymać, wykrystalizować i zbadać w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Agregat cząsteczek, przypominający wyglądem zwiniętego jeża, w części centralnej ma dużą lukę, którą potencjalnie można wykorzystać do transportowania innych związków, na przykład leków.
p. też AlphaGalileo

29 February 2012: Molecular hedgehog may assist drug delivery

A molecular container with exceptional structure was obtained, crystallised, and examined in the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. Resembling a rolled-up hedgehog in appearance, the molecular aggregate has a spacious cavity in its central part that can be used to transport other molecules, e.g. drugs.
see also Alpha Galileo8 II 2012 r.: Samoorganizacja i zasolenie pomagają wytwarzać bardzo cienkie warstwy nanocząstek

Szkło i półprzewodniki pokryte jednorodną, cienką warstwą nanocząstek znajdują coraz więcej zastosowań. W Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie opracowano dwie metody wytwarzania monowarstw złota - pokryć grubości pojedynczej nanocząstki. W jednej wykorzystano zaskakujące własności roztworów z dużymi stężeniami soli, w drugiej podstawową rolę odgrywa samoorganizacja. Obie metody po raz pierwszy pozwalają wytwarzać jednorodne monowarstwy z dodatnim ładunkiem elektrycznym.
p. też AlphaGalileo

8 February 2012: Self-assembly and increased salt content assist preparation of thin films of nanoparticles

Glass and semiconductors coated with uniform thin film of nanoparticles find more and more applications. Researchers at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw have developed two methods for preparing gold monolayers - coatings as thin as a single nanoparticle. One of them makes use of surprising properties of highly concentrated salt solutions, while the other is based on self-assembly. Both methods allow preparing for the first time uniform, positively charged monolayers.
see also Alpha Galileo18 I 2012 r.: Słoneczna alchemia: Fotokatalizatory oczyszczą wodę, pomogą odzyskać surowce

Brudną wodę można łatwo oczyścić i wydzielić z niej wartościowe substancje chemiczne, np. stosowane przy produkcji leków. Nie potrzeba w tym celu fabryk ani zakładów, wystarczy słońce i "magiczny" proszek. Sprawiająca wrażenie niemal alchemicznej, przemiana zachodzi dzięki fotokatalizatorom, nad którymi pracują naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie.
p. też AlphaGalileo

18 January 2012: Solar alchemy: Photocatalysts to clean water and recover chemicals

Polluted water can be easily cleaned and treated to extract valuable chemicals, e.g., used in drug manufacturing. No factories or plants are needed, the sun and a “magic” powder are enough. The nearly alchemic transformation is accomplished due to photocatalysts studied by researchers from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw.
see also Alpha Galileo16 I 2012 r.: Staże podoktorskie w IChF PAN

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie zaprasza na staż doktorów zainteresowanych grantami na staże podoktorskie Narodowego Centrum Nauki.11 I 2012 r.: Wspomóż odpychanie, a zobaczysz przyciąganie. Wiemy, dlaczego

Gdy dwa obiekty odpychają się pod wpływem jednej siły, zwykle oczekujemy, że dołożenie kolejnej, również odpychającej, przyspieszy separację. Okazuje się, że ta intuicja nie zawsze jest prawdziwa. W Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie udało się wyjaśnić zaskakujące wyniki eksperymentów z mieszaninami, w których dwa oddziaływania odpychające prowadziły do silnego przyciągania.
p. też AlphaGalileo

11 January 2012: Give support to repulsion, and you'll see attraction. We know why

When two objects repel each other under the action of one force, we usually expect that addition of another force, also repulsive one, will accelerate separation. This intuitive view is, however, not always true. Researchers at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw have managed to explain surprising results of experiments with mixtures, where two repulsive interactions have lead to a strong attraction.
see also Alpha Galileo2 XII 2011 r.: Znamy zdobywcę Złotego Medalu Chemii 2011!

W pierwszej edycji konkursu "Złoty Medal Chemii" nagrodę główną zdobył Marcin Runowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas uroczystego spotkania w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie przyznano także Srebrny i Brązowy Medal Chemii oraz wyróżniono czterech innych finalistów.
p. też AlphaGalileo30 XI 2011 r.: Rusza prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

W Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie rozpoczęła się realizacja grantu ERC Starting Grants wartości 1,75 mln euro. Przyznawane od pięciu lat przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych, granty te zdobyło do tej pory tylko ośmiu naukowców z Polski.
p. też AlphaGalileo24 XI 2011 r.: Dwóch młodych naukowców z IChF PAN w finale konkursu Scopus-Perspektywy

Prestiżowe międzynarodowe wydawnictwo naukowe Elsevier B.V. i Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" zakończyły czwartą edycję konkursu Scopus-Perspektywy Young Researcher Award 2011. W ścisłym finale znalazło się aż dwóch młodych naukowców z Instytutu Chemii Fizycznej PAN: dr Marcin Gronowski, laureat nagrody głównej, oraz mgr inż. Krzysztof Churski.
p. też AlphaGalileo23 XI 2011 r.: IChF PAN pierwszym instytutem Polskiej Akademii Nauk w spółce spin-off

Dopiero od tego roku instytucje wchodzące w skład Polskiej Akademii Nauk mogą tworzyć spółki do komercjalizacji własnych osiągnięć naukowych. Obecne rozwiązania prawne pozwoliły Instytutowi Chemii Fizycznej PAN w Warszawie objąć udziały w firmie Scope Fluidics, młodym spin-offie przygotowującym nowatorskie technologie mikroprzepływowe.
p. też AlphaGalileo

23 November 2011: IPC PAS - the first Institute of the Polish Academy of Sciences to enter a spin-off company

It is only since this year that organisations belonging to the Polish Academy of Sciences may establish companies to commercialize their scientific inventions. The present legal regulations have allowed the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy Sciences in Warsaw to take up shares in Scope Fluidics, a young spin-off company developing innovative microfluidic technologies.
see also Alpha Galileo16 XI 2011 r.: Niezwykłe struktury ciekłokrystaliczne na powierzchni wody

Niektóre ciekłe kryształy formują na powierzchni wody monowarstwy - pokrycia grubości pojedynczej cząsteczki. ściskane z boków, monowarstwy mogą marszczyć się jak tkanina na płaskim, śliskim stole, zsuwana dłońmi jednocześnie z dwóch stron. Wraz ze wzrostem ciśnienia powierzchniowego, zmarszczki monowarstwy kładą się na niej i tworzą kolejne warstwy. Dzięki badaniom nowych związków, w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie odkryto mechanizmy powstawania wielowarstw odpowiedzialne za tworzenie się na wodzie powłok ciekłokrystalicznych o wcześniej nieobserwowanej budowie.
p. też AlphaGalileo

16 November 2011: Unusual liquid crystal structures on water surface

Some liquid crystals form monolayers on water surface. When compressed from sides, such films of monomolecular thickness can wrinkle like fabric on a flat, smooth table, pulled together with palms simultaneously from both sides. With increasing surface pressure, the wrinkles of the monolayer fold up and form subsequent layers. The research on new compounds at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw has resulted in the discovery of new mechanisms of multilayer formation that are responsible for creation of liquid crystal films with a structure that has never been observed before.
see also Alpha Galileo 

 

 
26 X 2011 r.: Nanostruktury węglowe ułatwią wykrycie Parkinsona

Niedobór dopaminy jest oznaką ciężkich chorób układu nerwowego. Badania stężenia dopaminy, które w płynach fizjologicznych zazwyczaj i tak jest bardzo małe, są drogie i wymagają specjalistycznej aparatury, niedostępnej w gabinetach lekarskich. Sytuacja może się zmienić dzięki wynalazkowi z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Nowe elektrody, pokryte nanocząstkami węgla osadzonymi na drobinach polikrzemianowych, pozwalają łatwo i tanio wykrywać dopaminę w roztworach nawet w obecności substancji przeszkadzających.
p. też AlphaGalileo

26 October 2011: Carbon nanostructures for easier detection of Parkinson's disease

Dopamine deficiency is indicative of serious diseases of the nervous system. Tests of dopamine concentration - being usually very low in physiological fluids - are expensive and require specialised equipment that is unavailable in doctor's offices. This situation may change due to a recent invention from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. New electrodes coated with carbon nanoparticles deposited on silicate submicroparticles allow to detect dopamine in solutions easily and at low cost, even in the presence of interferences.
see also Alpha Galileo 
13 X 2011 r.: Liczba praktykantów w IChF PAN wzrosła niemal dziesięciokrotnie

Wakacyjne praktyki odgrywają coraz większą rolę w programach studiów na kierunkach ścisłych, a sami studenci coraz częściej wybierają na miejsce praktyk wiodące jednostki naukowe w kraju. W Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie zainteresowanie praktykami wzrosło w ostatnich latach prawie dziesięciokrotnie.
p. też AlphaGalileo 
15 IX 2011 r.: Nieoczekiwana rola szumu w formowaniu kręgosłupa

Za powstawanie w zarodkach periodycznych struktur, z których rozwijają się m.in. segmenty kręgosłupa, odpowiadają nie geny, lecz proste zjawiska fizyczne i chemiczne. Naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN i Centre National de la Recherche Scientifique zaproponowali prosty model teoretyczny opisujący ten proces i zbadali, jak na segmentację wpływa wewnętrzny, termodynamiczny szum układu. Wyniki okazały się sprzeczne z intuicją.
p. też AlphaGalileo

28 September 2011: Unexpected role of noise in spine formation

The development of periodic structures in embryos giving rise to the formation of, e.g., spine segments, is controlled not by genes but by simple physical and chemical phenomena. Researchers from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences, the Centre National de la Recherche Scientifique and the University Pierre et Marie Curie have proposed a straightforward theoretical model to describe the process, and studied how the segmentation is affected by internal, thermodynamic noise of the system. The results turned out to be counterintuitive.
see also Alpha Galileo and EurekAlert! 

 
15 IX 2011 r.: Feromony pomogą chronić lasy bukowe

Drwalnik bukowiec, drobny chrząszcz europejski, żeruje na drzewach liściastych, głównie bukach. Leśnicy dotychczas nie dysponowali substancjami feromonowymi pozwalającymi monitorować i ograniczać populację tego szkodnika. Nowy związek feromonowy, opracowany w Zakładzie Doświadczalnym CHEMIPAN Instytutu Chemii Fizycznej PAN, okazał się skuteczny w przywabianiu nie tylko drwalnika bukowca, ale również pozostałych gatunków chrząszczy z rodzaju Trypodendron. p. też AlphaGalileo

15 September 2011: Pheromones as a means to protect beech forests

A small European hardwood ambrosia beetle feeds on deciduous trees, primarily beeches. Until now, foresters had no pheromone-based agents allowing them to monitor and reduce the population of this pest. A new pheromone compound developed at the CHEMIPAN R&D Laboratories of the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences turned out to be efficient not only in attracting the European hardwood ambrosia beetle but also other beetle species from the Trypodendron genus.
see also Alpha Galileo 

 
24 VIII 2011 r.: Naukowcy opisują, jak kontrolować łączenie mikrokropel

W urządzeniach mikrofluidycznych niewielkie, dobrze od siebie odseparowane krople płyną w strumieniu cieczy nośnej. Aby przeprowadzić reakcje chemiczne, wybrane mikrokrople trzeba czasami połączyć. Od niedawna próbuje się w tym celu stosować pole elektryczne. Naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN ustalili, jak dobrać parametry tego pola, aby łączenie kropel przebiegało z największą efektywnością. p. też AlphaGalileo

24 August 2011: Researchers describe how to efficiently merge microdroplets using electric field

In microfluidic devices, small separated droplets flow in a stream of carrier liquid. Occasionally, selected droplets have to be merged to carry out a chemical reaction. This can be greatly facilitated with the use of electric field, through a process of electrocoalescence that has been used industrially in large scale applications. Researchers from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences have found the laws governing the process and how to maximise the efficiency of merging.
see also Alpha Galileo 

 

 

4 VIII 2011 r.: Polimer poluje na nikotynę

Nowo skonstruowany polimer, wyposażony w molekularne kleszcze o starannie dobranej strukturze, efektywnie wychwytuje cząsteczki nikotyny i jej pochodnych. Osiągnięcie można wykorzystać do budowy czułych i selektywnych detektorów wykrywających nikotynę w roztworach, a w niedalekiej przyszłości również w gazach. Polimer nadaje się ponadto do powolnego, kontrolowanego uwalniania nikotyny, np. w celach terapeutycznych. p. też AlphaGalileo

4 August 2011: Polymer's hunt for nicotine

Newly synthesized polymer, fitted with molecular pincers of carefully tailored structure, effectively captures nicotine molecules and its analogues. The polymer can be used for fabrication of sensitive and selective chemical sensors to determine nicotine in solutions, and in the near future also in gases. Moreover, the polymer is suitable for slow, controlled release of nicotine, e.g., for therapeutic purposes.
see also Alpha Galileo and EurekAlert!


13 VII 2011 r.: Separacja tysiąc razy szybciej

Wiele procesów przemysłowych wymaga stosowania mieszanin. W Instytucie Chemii Fizycznej PAN zbadano, w jaki sposób zewnętrzne pole elektryczne wpływa na tempo separacji składników w mieszaninach złożonych z polimerów i ciekłych kryształów oraz z samych polimerów różnych typów. Zebrane obserwacje otwierają ciekawe możliwości m.in. przy tworzeniu nowych materiałów kompozytowych. p. też AlphaGalileo

13 July 2011: Separation thousand-fold faster

Numerous industrial processes make use of blends. Researchers from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences have studied how the external electric field affects the rate of component separation in blends composed of polymers and liquid crystals and those composed of various types of polymers. The observations gathered open interesting opportunities, e.g., for the development of new composite materials.
see also Alpha Galileo 
7 VII 2011 r.: Licencjaci: Ruszyła pierwsza edycja konkursu o Złoty Medal Chemii

Napisałeś pracę licencjacką lub inżynierską z chemii, fizyki bądź ich pogranicza z biologią? Stań do walki o Złoty Medal Chemii! Właśnie wystartował coroczny konkurs Instytutu Chemii Fizycznej PAN. Na zwycięzów czekają wysokie nagrody pieniężne oraz możliwość odbycia stażu naukowego i bezpłatnego realizowania badań w laboratoriach IChF PAN. 
6 VII 2011 r.: Czerwone światło z węglowych nanorurek

Nanorurki węglowe zazwyczaj wyglądają jak czarny proszek. Trudno je zmusić do emitowania światła, bo doskonale przewodzą prąd i wychwytują energię innych, zdolnych do świecenia cząsteczek chemicznych, umieszczanych w ich pobliżu. Przy udziale Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie udało się opracować stosunkowo prostą metodę, dzięki której pod wpływem światła ultrafioletowego nanorurki świecą na czerwono. p. też AlphaGalileo

6 July 2011: Red light from carbon nanotubes

To the human eye, carbon nanotubes usually appear as a black powder. They can hardly be forced to emit light, as they are excellent electrical conductors and capture the energy from other luminescent chemical species placed nearby. The researchers from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw contributed recently to the development of a relatively simple method allowing the nanotubes exposed to UV to emit red light.
see also Alpha Galileo 
29 VI 2011 r.: Złote mikrokwiaty wzmocnią sygnały cząsteczek

Aby silnie wzmocnić fale elektromagnetyczne emitowane przez pojedyncze cząsteczki chemiczne, naukowcy muszą osadzać badane obiekty na odpowiednich podłożach. W Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie odkryto prostą i tanią metodę wytwarzania podłoży przeznaczonych dla spektroskopii SERS. Kluczową rolę w ich powstawaniu odgrywają sferyczne agregaty złota - kule rozmiaru mikrometrów, wyglądem przypominające kwiaty. p. też AlphaGalileo

29 June 2011: Gold microflowers to enhance signals from molecules

Researchers have to place objects under study on suitable substrates to obtain a strong enhancement of electromagnetic radiation emitted by single molecules. A simple and cheap method to fabricate substrates for SERS spectroscopy has been discovered at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences. A key role in substrate fabrication play spherical gold aggregates - flower-like micrometer-sized spheres.
see also Alpha Galileo 
15 VI 2011 r.: Nowy katalizator umożliwi komercjalizację rewolucyjnych ogniw paliwowych

Tanie, znacznie lżejsze od dotychczasowych i w odróżnieniu od zwykłych baterii zapewniające możliwość ciągłej pracy - ogniwa paliwowe na kwas mrówkowy mogą zrewolucjonizować rynek przenośnej elektroniki. Ich upowszechnienie będzie możliwe dzięki nowemu katalizatorowi, opracowanemu w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. p. też AlphaGalileo

15 June 2011: New catalyst will allow commercialization of revolutionary fuel cells

Cheap, much lighter than before and allowing for continuous operation - what traditional batteries can not offer - direct formic acid fuel cells can revolutionize the portable electronics market. A new catalyst developed at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences will enable a widespread use of fuel cells.
see also Alpha Galileo 

 
8 VI 2011 r.: Wędrujące mikrokrople zbierają wirusy i bakterie

Ledwie widoczna kropla, sterowana polem elektrycznym, przemieszcza się po odpowiednio przygotowanej powierzchni i zgarnia osadzone na niej wirusy, bakterie i cząsteczki białek. Tak wygląda nowatorska metoda gromadzenia biopróbek, po raz pierwszy z powodzeniem przetestowana przez zespół naukowców z Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz francuskich Institut d'Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie i Institut de Recherche Interdisciplinaire. Wyniki testów wpłyną na rozwój mikroukładów do analiz chemicznych, zwłaszcza przeznaczonych do badania biozanieczyszczeń zawartych w powietrzu. p. też AlphaGalileo

8 June 2011: Walking microdroplets collect viruses and bacteria

A barely visible, electric-field-controlled droplet moves on an appropriately prepared surface, harvesting viruses, bacteria and protein molecules deposited thereon. This is how a novel method of collecting bioparticles looks like in real life. The method has been for the first time successfully tested by a team of researchers from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences and the French Institut d'Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie and the Institut de Recherche Interdisciplinaire. The results of the tests will have an impact on the development of microsystems for chemical analyses, especially those dedicated to monitor bioparticles present in the air.
see also Alpha Galileo 
30 V 2011 r.: Zaklęte węże, ujarzmione wulkany i eliksiry Harrego Pottera - w piątek magia stanie się chemią

3 czerwca, w drugim, otwartym dla publiczności dniu obchodów Międzynarodowego Roku Chemii 2011, na terenie Instytutu Chemii Fizycznej PAN i Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie kilkanaście najlepszych polskich instytucji naukowych zaprezentuje szczególnie efektowne doświadczenia chemiczne. Oprócz pokazów przewidziano wiele innych atrakcji, m.in. quizy, konkursy i grę "miejską" dla uczniów. p. też AlphaGalileo 
11 V 2011 r.: Jeden z największych grantów VII Programu Ramowego UE trafił do IChF PAN

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie otrzymał jeden z największych grantów przyznanych pojedynczej polskiej instytucji naukowo-badawczej w ramach działania "Potencjał Badawczy" VII Programu Ramowego Unii Europejskiej. p. też AlphaGalileo

26 May 2011: IPC PAS recieves one of the largest Seventh Framework Programme grants awarded to single Polish research institution

The Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences has received an important grant from "Research Potential" activity of the 7th Framework Programme of the European Union, recognising its excellence.
see also Alpha Galileo 
11 V 2011 r.: Wiemy więcej o lepkości - i o cytoplazmie komórek rakowych

Małe cząsteczki białek podczas ruchu we wnętrzu komórki niemal nie odczuwają lepkości cytoplazmy. Na łamach czasopisma "Nano Letters" naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN wykazują, że efekt ten można opisać w sposób uniwersalny, obejmujący zjawiska związane z lepkością w różnych roztworach i skalach długości. Odkrycie wykorzystano do badań nad własnościami cytoplazmy komórek rakowych. p. też AlphaGalileo

11 May 2011: We know more about viscosity - and about the cytoplasm of cancer cells

Small protein molecules almost do not experience the cytoplasm viscosity while moving within the cell. In a "Nano Letters" report the researchers from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences have shown that the effect can be described universally to include viscosity-related phenomena in various solutions and different length scales. The discovery has been used in studies on the cytoplasm of cancer cells.
see also Alpha Galileo 
13 IV 2011 r.: Doktorat w pół roku

Marcin Gronowski, doktorant z Instytutu Chemii Fizycznej PAN, obronił pracę doktorską z astrochemii złożoną zaledwie pół roku po otrzymaniu magisterium. Tak szybkie tempo było możliwe dzięki wczesnemu zaangażowaniu się w badania naukowe prowadzone przez IChF PAN. 
6 IV 2011 r.: Chemicy z IChF PAN promują harwardzki model studiów

W ramach studiów magisterskich studenci będą mogli uczestniczyć w projektach badawczych realizowanych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Od października na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego rusza nowy model studiów chemicznych II stopnia "Edukacja wspierana badaniami - polski harwardczyk", wzorowany na rozwiązaniach stosowanych m.in. na Uniwersytecie Harvarda. 
31 III 2011 r.: Najlepsi licencjaci mogą walczyć o Złoty Medal Chemii

Instytut Chemii Fizycznej PAN zamierza przyznawać Złoty Medal Chemii, prestiżowe wyróżnienie dla twórcy najlepszej w danym roku pracy licencjackiej lub inżynierskiej. Oprócz medalu i związanej z nim nagrody pieniężnej, wyłonieni w konkursie laureaci będą mogli bezpłatnie realizować badania w laboratoriach Instytutu.
p. też AlphaGalileo 
16 III 2011 r.: W Warszawie startuje budowa rekordowego lasera

W Centrum Laserowym Instytutu Chemii Fizycznej PAN i Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęły się prace nad skonstruowaniem nowatorskiego lasera. W kompaktowym urządzeniu zostanie wykorzystana wyjątkowa metoda wzmacniania światła. Dzięki niej pojedyncze impulsy laserowe osiągną moc dziesiątków terawatów przy parametrach wzmocnienia rekordowych w skali świata. p. też AlphaGalileo

16 March 2011: Construction of a record-breaking laser gets off the ground

In the Laser Centre of the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences and the Faculty of Physics of the Warsaw University work has started on the construction of an innovative laser. The compact device will make use of a unique light amplification technology to allow single laser pulses to reach the power of tens of terawatts with world record-breaking amplification parameters.
see also Alpha Galileo 
8 III 2011 r.: Nauki ścisłe są otwarte dla kobiet

Obraz świata fizyki czy chemii, kreowany przez szkoły i media, zazwyczaj przedstawia środowisko hermetyczne i zdominowane przez mężczyzn. Ten wizerunek ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Nauki ścisłe są coraz atrakcyjniejszą drogą kariery zawodowej dla kobiet, o czym przekonują panie pracujące w Instytucie Chemii Fizycznej PAN.
 
3 III 2011 r.: Podłoża SERS - detektor przeciwciał

Pokryte złotem podłoża z azotku galu o specyficznie ukształtowanej powierzchni, opracowane przez naukowców z Instytutu Chemii Fizycznej PAN i Instytutu Wysokich Ciśnień PAN, charakteryzują się parametrami unikatowymi w skali świata. Dzięki nowym podłożom, wyjątkowo czuła technika analityczna SERS, zdolna wykrywać nawet pojedyncze cząsteczki chemiczne, po kilkudziesięciu latach oczekiwania w specjalistycznych laboratoriach ma wreszcie szansę upowszechnić się i zrewolucjonizować diagnostykę medyczną.

p. też AlphaGalileo

3 March 2011: Revolutionary SERS nanosubstrates for medical tests

Gold-coated substrates of gallium nitride with specifically formed surface, developed by researchers from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences and the Institute of High Pressure Physics of the PAS display worldwide unique properties. Thanks to these new substrates, an extremely sensitive SERS analytical technique, capable of detecting even single molecules, after decades of waiting in specialized laboratories has finally got a chance to widespread and revolutionize medical diagnostics.
see also Alpha Galileo 
26 I 2011 r.: Międzynarodowy Rok Chemii 2011

Rok 2011 to Międzynarodowy Rok Chemii, a w Polsce także Rok Marii Skłodowskiej-Curie. Z tej okazji polskie środowisko chemi­ków przygotowuje uroczyste dwudniowe obchody. Odbędą się one w Warszawie na początku czerwca, a wśród atrakcji przewidziano m.in. pokazy najciekawszych doświadczeń chemicznych. 

 
21 XII 2010 r.: Więcej da się zrobić szybciej i łatwiej niż mniej - w świecie kwantów

W świecie zjawisk kwantowych nic nie jest oczywiste. Już kilka lat temu w Instytucie Chemii Fizycznej PAN odkryto zaskakujący fakt: dwa atomy wodoru w centralnej części cząsteczki porficenu przemieszczają się łatwiej i szybciej razem niż każdy z osobna. Dopiero teraz naukowcom udało się znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Otrzymane wyniki mają nie tylko znaczenie poznawcze, ale również mogą zostać użyte w nowoczesnych terapiach medycznych, w tym do zwalczania nowotworów.
p. też AlphaGalileo

21 December 2010: More can be done faster and easier than less - in the world of quanta

Nothing is self-evident in the world of quantum phenomena. Already a couple of years ago a surprising fact has been discovered in the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences: two hydrogen atoms in the central part of porphycene molecule move easier and faster together than each of them individually. Only recently, however, the researchers succeeded in finding the answer why it happens. The outcome of the study is not only of scientific importance but can also be used in advanced medical therapies, including cancer treatments.
see also AlphaGalileo 
 
15 XII 2010 r.: Kopia kopii nierówna - to statystyka różnicuje komórki

Dlaczego sklonowany kot wygląda inaczej niż oryginał? Nową odpowiedź na to intrygujące pytanie znaleźli naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Dzięki symulacjom komputerowym i obliczeniom teoretycznym odkryli nowe prawo statystyczne. Wyjaśnia ono najprostszy, a zatem prawdopodobnie najbardziej rozpowszechniony mechanizm, dzięki któremu w rosnącej populacji identycznych genetycznie komórek tworzą się grupy wykonujące różne funkcje.
p. też AlphaGalileo

15 December 2010: Imprecise copies - it's statistics that makes the cells different

Why a cloned cat looks different than the original? A new answer to that question is found by the researchers from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. Using computer simulations and theoretical calculations they discovered a new statistical law. It explains the simplest and therefore probably the most widespread mechanism, by which a growing population of genetically identical cells forms groups performing different functions.
see also AlphaGalileo 

 
1 XII 2010 r.: Trójwymiarowa chemia przez ucieranie ciał stałych

Podczas zwykłego ucierania proszków w moździerzu może dojść między nimi do reakcji chemicznych. Zjawisko jest znane od lat, lecz dopiero teraz udało się w ten sposób przekształcić agregaty pewnych związków chemicznych w inne proste formy o dotychczas nieznanej budowie. Spektakularnie łatwą reakcję przeprowadzili naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Odkrycie jest konsekwencją opracowania nowej metody wytwarzania unikatowych związków będących prekursorami tlenku cynku - materiału stosowanego m.in. w nowoczesnej elektronice.
p. też AlphaGalileo

1 December 2010: Three-dimensional chemistry at grinding powder

During the normal grinding of powders in a mortar, the powders can enter into chemical reactions with each other. This phenomenon has been known for years but only now it has become possible to transform in this way three-dimensional clusters of certain chemical compounds into other, also three-dimensional, clusters. The spectacularly easy reaction was conducted by scientists from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences and the Faculty of Chemistry of Warsaw University of Technology. The discovery was brought about by the development of a new method of creation of unique compounds that are precursors of nano zinc oxide - a material used, in particular, in modern electronics.
see also AlphaGalileo 

 
17 XI 2010 r.: Światowe standardy metrologii powierzchni powstają w Polsce

Badanie powierzchniowych warstw materiałów metodami spektroskopowymi, niezwykle istotne dla nanotechnologii, inżynierii materiałowej, mikroelektroniki i wielu innych dziedzin, wymaga znajomości pewnych parametrów dostępnych w bazach danych rozprowadzanych obecnie przez amerykański Narodowy Instytut Technologii i Standaryzacji NIST. Bazy te, wykorzystywane przez naukowców z całego świata, powstają dzięki prof. dr. hab. Aleksandrowi Jabłońskiemu z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie.
p. też AlphaGalileo

17 November 2010: International surface metrology standards are being developed in Poland

The research on materials' surface layers with spectroscopic methods, extremely important for nanotechnology, material engineering, microelectronics and many other areas, requires knowledge of certain physical parameters that are available in the databases distributed by the US National Institute of Standards and Technology (NIST). Used by the researchers worldwide, several of these databases are being developed by Prof. Aleksander Jabłoński from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences.
see also AlphaGalileo 

 
8 XI 2010 r.: Elastyczna elektronika: Odkrywamy zasady wytwarzania uporządkowanych warstw polimerów

Cienkie jak papier, zwijane w rulon wyświetlacze i inne równie futurystyczne urządzenia nie powstaną bez elektroniki organicznej. Konstruowanie giętkich układów elektronicznych wymaga jednak wiedzy o właściwościach polimerów i warunkach, w jakich zachodzi ich samoorganizacja. Grupie naukowców z Instytutu Chemii Fizycznej PAN we współpracy z pracownikami Politechniki Warszawskiej i Komisariatu d/s Energetyki Atomowej w Grenoble udało się ustalić, w jaki sposób można wytwarzać cienkie warstwy polimerów o wysokim stopniu uporządkowania - kluczowy element w procesie produkcji organicznych układów elektronicznych.
p. też AlphaGalileo

8 November 2010: Elastic electronics: Rules for fabrication of ordered monolayers of semiconducting polymers have been established

Displays thin like paper, rolled into a tube and other equally futuristic devices will not be created without organic electronics. Creating flexible electronic systems requires knowledge of polymer properties and conditions in which they become self-organised. A group of scientists from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences, in cooperation with employees of the Warsaw University of Technology and the Atomic Energy Commission in Grenoble, have managed to determine how thin layers of highly ordered polymers can be created - a key element in the production process of organic electronic systems.
see also AlphaGalileo


20 X 2010 r.: Wszystko paruje. Nikt nie wie: jak?

Zjawisko parowania występuje powszechnie w naturze. Przez ostatnie 130 lat wydawało się, że mechanizm jego działania został dobrze poznany. Symulacje komputerowe przeprowadzone przez naukowców z Instytutu Chemii Fizycznej PAN wykazały jednak, że stosowane obecnie modele teoretyczne opierały się na błędnych założeniach. Dzięki symulacjom udało się poznać mechanizmy parowania kropel do próżni lub otoczenia wypełnionego parą badanej cieczy. Wciąż nie wiadomo, jaki mechanizm odgrywa kluczową rolę przy parowaniu do mieszaniny gazów, na przykład do powietrza.
p. też AlphaGalileo

20 October 2010: Everything evaporates. No one knows: how?

Evaporation is a common phenomenon in nature. For the last 130 years, it has seemed that its mechanism was learned and understood well. However, computer simulations carried out by scientists from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences proved that the existing theoretical models were based on false assumptions. Thanks to the simulations it was possible to learn the mechanisms of evaporation of drops into vacuum or into an environment filled with the vapour of a liquid under examination. The mechanism that plays a key role in the case of evaporation into a mixture of gases, for instance into air, is still unknown.
see also AlphaGalileo


6 X 2010 r.: Sztuczna biel staje się przyjazna dla wzroku

Nowa klasa substancji organicznych, odkryta przez naukowców z Instytutu Chemii Fizycznej PAN i Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, emituje światło białe o widmie ciągłym. Osiągnięcie dostarcza eksperymentalnego dowodu, że do budowy źródeł światła i wyświetlaczy przyjaznych dla naszych oczu będzie można użyć zaledwie jednoskładnikowego luminoforu.
p. też AlphaGalileo

6 October 2010: Artificial white light becomes eye-friendly

A new class of organic substances discovered by scientists from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences and the Faculty of Chemistry of the University of Warsaw emits white light with continuous spectrum. This achievement provides experimental evidence that only single component luminophore will be necessary to construct eye-friendly light sources and displays.
see also AlphaGalileo


1 X 2010 r.: Instytut Chemii Fizycznej PAN najlepszy wśród największych

We właśnie opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rankingu polskich instytucji naukowych, Instytut Chemii Fizycznej PAN okazał się najlepszą dużą placówką badawczą zajmującą się naukami chemicznymi.
p. też AlphaGalileo


29 IX 2010 r.: Nanoobiekty węglowe ułatwią budowę futurystycznych źródeł prądu

Naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie pracują nad elektrodami o powierzchniach pokrytych warstwami nanocząstek węgla i enzymami. Elektrody te będzie można wykorzystać do produkcji nowoczesnych czujników i źródeł prądu, w tym tak futurystycznych jak bioogniwa paliwowe, instalowane wewnątrz ludzkiego ciała i zasilane substancjami zawartymi we krwi.
p. też AlphaGalileo

29 September 2010: Carbon nanoobjects will facilitate the construction of futuristic power sources

Scientists from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw are working on the electrodes that have surfaces covered with layers of carbon nanoparticles and enzymes. These electrodes can be used to produce modern sensors and power sources, including such futuristic ones as biological fuel cells installed inside human body and fueled by substances contained in blood.
see also AlphaGalileo


22 IX 2010 r.: Nowa metoda analizy chemicznej krokiem ku spersonalizowanej medycynie

W przyszłości lekarz jeszcze przed rozpoczęciem kuracji będzie mógł ustalić, w jaki sposób krew pacjenta wiąże dany lek i jaką jego dawkę należy zastosować, aby uzyskać w organizmie stężenie optymalne dla przebiegu leczenia. Nową, prostą metodę analizy równowagi reakcji chemicznych zachodzących w roztworach opracowano w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.
p. też AlphaGalileo

22 September 2010: New method of chemical analysis - a step towards personalised medicine

In the future, even before the start of the treatment, physicians will be able to establish how patient's blood binds a given medicine and what doze should be applied in order to obtain the concentration in the body that would be optimal for the treatment. A new simple method of analysis of chemical reactions proceeding in solutions has been developed in the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences.
see also AlphaGalileo


15 IX 2010 r.: W kosmosie wykryto zaskakująco skomplikowaną cząsteczkę

W międzygwiazdowych obłokach o ekstremalnie małej gęstości naukowcom udało się znaleźć cząsteczkę chemiczną o nieoczekiwanie złożonej strukturze. Odkrycie zmusza do zmiany sposobu myślenia o procesach chemicznych zachodzących w pozornie pustych obszarach Galaktyki.
p. też AlphaGalileo

15 September 2010: Surprisingly complicated molecule found in open space

In interstellar clouds of extremely small density scientists managed to find a molecule that has an unexpectedly complicated structure. The discovery will force a change in the way of thinking about chemical processes occurring in the apparently empty areas of the Galaxy.
see also AlphaGalileo


8 IX 2010 r.: Molekularne "śmigła" mogą wirować bardzo wolno

W eksperymentach w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, przeprowadzonych na supercienkich warstwach ciekłych kryształów utworzonych na powierzchni wody, udało się zaobserwować zaskakująco wolny i trwały ruch obrotowy cząsteczek, zgodnie rotujących w sposób możliwy do zaobserwowania niemal gołym okiem.
p. też AlphaGalileo

8 September 2010: Molecular "propellers" may rotate very slowly

The experiments conducted in the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences on super-thin liquid-crystal films created on water surface allowed the surprisingly slow and continuous rotational motion of molecules, rotating "in unison", to be observed nearly with the naked eye.
see also AlphaGalileo


28 VII 2010 r.: Laboratorium z kontrolowanych mikrokropel

Nawet kilkadziesiąt tysięcy doświadczeń chemicznych i biochemicznych dziennie można przeprowadzić za pomocą układu mikroprzepływowego wielkości karty kredytowej, opracowanego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Urządzenie już przetestowano w badaniach nad skutecznością mieszanek antybiotyków.
p. też AlphaGalileo

28 July 2010: Laboratory in microdrops

Even tens of thousands of chemical and biochemical experiments may be conducted daily with the use of a microflow system of the size of a credit card, developed in the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences. The device has already been tested in research on the effectiveness of antibiotic mixtures.
see also AlphaGalileo


22 VII 2010 r.: Prosty przepis na usuwanie zanieczyszczeń

Niebezpieczne lub cenne nanoobiekty coraz częściej w niekontrolowany sposób trafiają do środowiska. Unikatowa metoda, opracowana przez Instytut Chemii Fizycznej PAN, pozwala łatwo i tanio usuwać je ze ścieków, a nawet odzyskiwać. Rozwiązanie można również wykorzystać do produkcji nanokompozytów, w tym katalizatorów.
p. też AlphaGalileo 22/07/2010

22 July 2010: Simple way to separate nano-pollutants

Dangerous or valuable nano-objects more and more often get into the environment in an uncontrolled way. A unique method developed by the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences allows them to be easily and cheaply removed from sewage and even recovered. The solution can also be applied to the production of nanocomposites, including catalysts.
see also AlphaGalileo 22/07/2010


24 VI 2010 r.: Lepkość w skali nano: rozwiązano zagadkę intrygującą od półwiecza

Jak mucha w smole - tak powinny poruszać się białka we wnętrzach żywych komórek, gdzie lepkość środowiska nawet milion razy przewyższa lepkość wody. Białka przemieszczają się jednak niewiele wolniej niż w wodzie! Szukając wyjaśnienia tej zagadki, naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN odkryli nową zasadę fizyczną.
p. też AlphaGalileo 25/06/2010 [25.06.2010]

24 June 2010: Viscosity in nanoscale: 50-year-old intriguing puzzle solved

At a snail's pace - this is how proteins should move inside living cells where viscosity of environment exceeds the viscosity of water even by million times. However, proteins move not much slower than in water! While looking for a solution to this puzzle, scientists from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences discovered a new principle of physics.
see also AlphaGalileo 25/06/2010 [25.06.2010]


2 VI 2010 Nowatorski czujnik wykryje skażenie melaminą

Prototypowy czujnik, opracowany przez naukowców z Instytutu Chemii Fizycznej PAN, pozwoli w przyszłości szybko i pewnie wykrywać produkty skażone melaminą.


Zajrzeć w zwierciadło
 
Czyste powietrze, woda i gleba
 
Wydrukować, żeby wykurować
 
Często i mało, czy rzadko, ale do syta?
 
Nowa metoda enkapsulacji leków w materiałach typu MOF
 
Niezmienna lepkoœć komórek
 
Kropki kwantowe do zadań specjalnych
 
Zobaczyć niewidzialne
 
Neuroprzekaźniki w okamgnieniu
 
Rozgryźć Alzheimera
 
Czas perowskitów
 
Wody tanie uzdatnianie
 
Butelki z lignocelulozy, perfumy z jabłek
 
Komórki w działaniu
 
Co naprawdę się dzieje na femtosekundowych skrzyżowaniach?
 
U źródeł chiralności: Mikroskopia ujawnia szczegóły samoorganizacji monowarstw ciekłokrystalicznych dimerów
 
Interaktywne sterowanie rozmiarami nanocząstek katalizatora
 
Dream Chemistry Award: Nagroda za projekt-marzenie czeka na chemików z wyobraźnią
 
Jak wcześniej i dokładniej wytropić oznaki neurodegeneracji?
 
Rekordowo długi polimerowy negatyw DNA
 
SERSitive: Nowe podłoża pozwalają rutynowo wykrywać jedną cząsteczkę na milion
 
Dream Chemistry Award: Nagroda za projekt-marzenie czeka na chemików z wyobraźnią
 
Zmieniaj twarze nanocząstek, będziesz rządził chemią!
 
Smog obnażony: Jest metoda precyzyjnej analizy składu pyłu zawieszonego
 
Potęga mechanochemii: Nowy, lepszy perowskit wielokomponentowy
 
Pszczoły i kukułki przyniosą oszczędności... liniom lotniczym
 
Mikrofluidyka: Leki, perfumy i... astronauci skorzystają z fotoreaktorów jak włos
 
Superrozdzielcze podglądanie reakcji chemicznych
 
Nowe, bezpieczne kropki kwantowe tlenku cynku
 
Polimerowy czujnik "hormonu miłości" wcześnie wykryje autyzm
 
Mechanochemia na drodze ku lepszej jakości perowskitowych ogniw fotowoltaicznych
 
Małe krople zaskakują: znikają wolniej niż "powinny"
 
Kwantowa mimikra: W atomowych "śmigłach” zjawiska kwantowe potrafią imitować zwykłą fizykę
 
Gdy światła jest więcej, chemia przyspiesza
 
Powstał 'chit', czyli pierwszy chemiczny bit
 
Powstaje aparat do skuteczniejszej walki z bakteriami opornymi na antybiotyki
 
Powstaje aparat do skuteczniejszej walki z bakteriami opornymi na antybiotyki
 
Pierwszy spin-off z udziałem instytutu Polskiej Akademii Nauk zamierza zadebiutować na rynku akcji
 
Nowa metoda analizy w rekordowo szybkim przyrzdzie do badania DNA
 
Dream Chemistry Award czeka na chemików z ambitnymi ideami naukowymi
 
IChF PAN rozpoczyna współpracę z czołową uczelnią Chin
 
Prototyp chemicznego komputera wykrywa sferę
 
Niemożliwy (lecz działający!) przepis na ultrakrótkie impulsy laserowe
 
Chemicy z Warszawy gratulują najdalszemu chemicznemu laboratorium
 
Szpitale mogą szybko identyfikować bakterie zagrażające chorym
 
W dziejach życia takiej „nici” DNA jeszcze nie było
 
Nowy typ monitoringu dostarczy informacji o życiu... bakterii w mikrokroplach
 
Wbrew regułom: Azot jednak może być hipertowarzyski!
 
Droga do "zielonego" wodoru wiedzie przez labirynty w białkach alg
 
Diagnostyka przyszłości: Powstał polimer zdolny ostrzec o groźnych chorobach nerek
 
Jedna bakteria wystarcza do zidentyfikowania natury choroby
 
Płachty jak w grafenie: Chemiczne szycie trwale łączy nanocząstki w monowarstwach
 
Rośnie gdy nie powinien: Odkryto materiał o wyjątkowej ujemnej ściśliwości
 
"Nieprzemakalne" kropki kwantowe narzędziem dla nowych bioaplikacji
 
Bliżej rzeczywistości: Co naprawdę widać, gdy patrzymy na próbkę?
 
Doktorant, czyli klucz do innowacji integrujących naukę z przemysłem
 
Kropla kropli wreszcie równa - w bibliotekach nanokropel
 
Nie ma objawów, może być rak? Nasz chemoczujnik go wykryje!
 
Diagnostyka dla każdego: Szybszy i skuteczniejszy detektor zakażeń grzybiczych z IChF PAN
 
Egzotyczne efekty kwantowe mogą rządzić chemią wokół nas
 
W kubosomach liczy się wnętrze
 
Pomiary w nanoświecie: Węglowe "oko" monitoruje zmiany pH w pobliżu cząsteczek
 
Superman może zacząć się bać: mamy przepis na (prawie) kryptonit!
 
Lignina ropą przyszłości? Być może dzięki Słońcu i fotokatalizatorom!
 
Fotowoltaika? Na perowskitach wytwarzanych dzięki mechanochemii!
 
Elektryczna musztra usprawnia detektory bakterii
 
Dr Mircea Dincă ze statuetką Dream Chemistry Award 2015
 
Lepsze katalizatory usuną kancerogenne związki chloru z wody
 
Wkrótce finał ogólnoświatowego konkursu Dream Chemistry Award – z prezentacjami otwartymi dla wszystkich
 
Ministerstwo Głupich Kroków? W każdej twojej komórce!
 
Detekcja białek: Wiemy, jak budować lepsze zamki do chemicznych kluczy
 
Przedsiębiorcy mogą korzystać z wiedzy i doświadczenia IChF PAN
 
Parowanie do poprawki - a wraz z nim globalne ocieplenie
 
Chemiczne komputery z mikrokropel łatwiej uczyć niż projektować
 
Najlepszy zbuduje katedrę: Rusza konkurs prestiżowego grantu ERA Chair
 
Światło nie musi być (szybkim) zabójcą cząsteczek chemicznych
 
Wszechobecny, groźny, nieznany: czym naprawdę jest pył zawieszony?
 
Od magistra do doktora - w kilkanaście miesięcy
 
Plantacje nanoprętów na dywanach grafenu przechwycą energię Słońca
 
IChF PAN, czyli 60 lat wkładu naukowego w rozwój chemii
 
Zaskakujące struktury z mikrokropel zapowiadają nadejście nowych technologii
 
Europejski grant ERA Chair czeka na wybitnego uczonego
 
Komisja Europejska potwierdza: IChF PAN przyjazny naukowcom
 
Dream Chemistry Award: Nagroda za naukowy projekt marzeń znów do zdobycia!
 
Klik! tak nowoczesna chemia spaja nanocząstki z podłożem
 
Antybakteryjne materiały bliskie ideału
 
Poszukiwane: twarze chemicznego tłumu
 
Turing działa także w nanoświecie
 
Mikroprzepływy przyspieszą badania membran komórkowych
 
Naukowe zbliżenia: Młodzi chemicy Warszawy i Cambridge zacieśniają współpracę
 
Wstrząśnięte, niezmieszane - kapsuły mitycznego boga proszę!
 
Złoty Medal Chemii czeka na najlepszych licencjatów i inżynierów
 
Efektywne ścieżki komercjalizacji wiedzy - podsumowanie konferencji
 
Od czerwca rozpocznie się rywalizacja o Złoty Medal Chemii
 
Chiralne oddychanie: Elektrycznie sterowany polimer zmienia własności optyczne
 
Kompleksy z europem rekordowo wydajnie świecą w czerwieni
 
Dr Evan Spruijt laureatem nagrody Dream Chemistry Award 2014
 
Horyzonty nauki w e-książce dostępnej dla każdego
 
Kapilary zmierzą dyfuzję, pomogą skuteczniej leczyć
 
Dwutlenek węgla ścieżką ku wyjątkowym nanomateriałom
 
Dwuprotonowy bit sterowany jednym atomem miedzi
 
IChF PAN liderem jakości polskiej nauki
 
Przyznano Złoty Medal Chemii – konkurs zyskuje coraz większą popularność
 
Po maturze do labu? A dlaczego nie?
 
Chemistry Award czeka na naukowców z wizją
 
Słońce i fotokatalizatory oczyszczą brudną wodę - tanio i szybko
 
Gruzja gościła naukowców-popularyzatorów z IChF PAN
 
Sztuka wzmacniania, czyli 10 terawatów na biurku
 
Ostatnie chwile by nawiązać walkę o tegoroczny Złoty Medal Chemii!
 
Molekularne silniki: Moc niespełnionych nadziei?
 
Elektrochemiczny krok ku lepszym magazynom wodoru
 
Mikrofluidyczny przełom w biotechnologiach
 
To milikelwiny napędzają parowanie kropel
 
Znane katalizatory zachowują się inaczej niż sądzono
 
Prestiżowy Złoty Medal Chemii znów czeka na licencjatów
 
Planety-olbrzymy pomogą szybciej badać własności powierzchni materiałów
 
Warszawa gościła grupę naukowców-chemików
z Uniwersytetu w Cambridge

 
Biobaterie łapią oddech
 
Biologistyka: Jak szybko jeżdżą chemiczne pociągi w żywych komórkach?
 
Wiktor Niedzicki o profesjonalnej prezentacji - dla wszystkich, w IChF PAN
 
Najnowsze odkrycia naukowe w e-książce dla każdego
 
Pomiary pH: Jak zobaczyć prawdziwą twarz elektrochemii i korozji?
 
Złoty Medal Chemii 2012 za badania mogące usprawnić baterie
 
Mazowsze bogatsze o nowoczesne techniki analizy powierzchni materiałów
 
Termodynamika naprawdę od podstaw - w nowym podręczniku
 
Grafen? Z każdego laboratorium!
 
Polimery cytoszkieletu bakterii mają inną budowę niż sądzono
 
Dwa "Diamentowe granty" dla studentów związanych z IChF PAN
 
Nieoczekiwane zachowanie mikrokropel
 
Żele oszukują badaczy
 
Otwarto nowoczesne laboratorium do badań nad mikroprzepływami
 
Zielona chemia rozgości się na Mazowszu
 
Molekularny jeż może pomóc transporto­wać leki
 
Samoorganizacja i zasolenie pomagają wytwarzać bardzo cienkie warstwy nanocząstek
 
Słoneczna alchemia: Fotokatalizatory oczyszczą wodę, pomogą odzyskać surowce
 
Staże podoktorskie w IChF PAN
 
Wspomóż odpychanie, a zobaczysz przyciąganie. Wiemy, dlaczego
 
Znamy zdobywcę Złotego Medalu Chemii 2011!
 
Rusza prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
 
IChF PAN pierwszym instytutem Polskiej Akademii Nauk w spółce spin-off
 
Niezwykłe struktury ciekłokrystaliczne na powierzchni wody
 
Nanostruktury węglowe ułatwią wykrycie Parkinsona
 
Liczba praktykantów w IChF PAN wzrosła niemal dziesięciokrotnie
 
Nieoczekiwana rola szumu w formowaniu kręgosłupa
 
Feromony pomogą chronić lasy bukowe
 
Naukowcy opisują, jak kontrolować łączenie mikrokropel
 
Polimer poluje na nikotynę
 
Separacja tysiąc razy szybciej
 
Licencjaci: Ruszyła pierwsza edycja konkursu o Złoty Medal Chemii
 
Czerwone światło z węglowych nanorurek
 
Złote mikrokwiaty wzmocnią sygnały cząsteczek
 
Nowy katalizator umożliwi komercjaliza­cję rewolucyjnych ogniw paliwowych
 
Wędrujące mikrokrople zbierają wirusy i bakterie
 
Jeden z największych grantów VII Programu Ramowego UE trafił do IChF PAN
 
Wiemy więcej o lepkości - i o cytoplazmie komórek rakowych
 
Doktorat w pół roku
 
Chemicy z IChF PAN promują harwardzki model studiów
 
Najlepsi licencjaci mogą walczyć o Złoty Medal Chemii
 
W Warszawie startuje budowa rekordowego lasera
 
Nauki ścisłe są otwarte dla kobiet
 
Podłoża SERS - Detektor przeciwciał
 
Międzynarodowy Rok Chemii 2011
 
Więcej da się zrobić szybciej i łatwiej niż mniej - w świecie kwantów
 
Kopia kopii nierówna - to statystyka różnicuje komórki
 
Trójwymiarowa chemia przez ucieranie ciał stałych
 
Światowe standardy metrologii powierzchni powstają w Polsce
 
Elastyczna elektronika: Odkrywamy zasady wytwarzania uporządkowanych warstw polimerów
 
Wszystko paruje. Nikt nie wie: jak?
 
Sztuczna biel staje się przyjazna dla wzroku
 
Instytut Chemii Fizycznej PAN najlepszy wśród największych
 
Nanoobiekty węglowe ułatwią budowę futurystycznych źródeł prądu
 
Nowa metoda analizy chemicznej krokiem ku spersonalizowanej medycynie
 
W kosmosie wykryto zaskakująco skomplikowaną cząsteczkę
 
Molekularne "śmigła" mogą wirować bardzo wolno
 
Laboratorium z kontrolowanych mikrokropel
 
Prosty przepis na usuwanie zanieczyszczeń 
Lepkość w skali nano: rozwiązano zagadkę intrygującą od półwiecza
 
Nowatorski czujnik wykryje skażenie melaminą