Studia
  doktoranckie
  UKSW  Szkoła
  Nauk Ścisłych
 

Rusłan Burtovyy
"Termodynamiczne własności wodorku miedzi"

Promotor: doc. dr hab. M. Tkacz

Streszczenie

Celem pracy było wyznaczenie własności termodynamicznych wodorku miedzi (I), otrzymywanego na drodze reakcji redukcji soli miedzi (II) i oszacowanie możliwości syntezy wodorku miedzi z pierwiastków. W części literaturowej omówiono ogólne zagadnienia termodynamiki w układach metal-wodór, opisano metody otrzymywania i podstawowe własności wodorku miedzi. Przedstawiono również wyniki prac teoretycznych, dotyczących rozpuszczalności wodoru w miedzi w warunkach wysokiego ciśnienia molekularnego wodoru. W części eksperymentalnej przedstawiono wyniki pomiarów: 1) entalpii rozkładu wodorku miedzi metodą skaningowej kalorymetrii różniczkowej; 2) temperaturowej zależności ciepła właściwego CuH w zakresie temperatur od 2 do 250 K; 3) ciśnienia rozkładu wodorku i deuterku miedzi w oparciu o pomiary in situ dyfrakcji rentgenowskiej w kowadełkach diamentowych; 4) magnetycznego rezonansu jądrowego wodorku i deuterku miedzi. Przedstawiono po raz pierwszy rezultaty syntezy wodorku miedzi z pierwiastków w warunkach wysokiego ciśnienia wodoru. Została wyznaczona wartość entalpii rozkładu wodorku miedzi i parametry kinetyczne najwolniejszego etapu procesu rozkładu. Na podstawie temperaturowej zależności ciepła właściwego obliczono standardowe wartości absolutnej entropii, entropii tworzenia wodorku miedzi i temperaturę Debye'a badanego związku. Otrzymane wielkości posłużyły do obliczenia standardowej energii Gibbsa tworzenia wodorku miedzi. Eksperymentalnie wyznaczono ciśnienia rozkładu wodorku i deuterku miedzi. Na podstawie otrzymanych wyników obliczono także na tej drodze standardową energię Gibbsa tworzenia wodorku i deuterku miedzi. Wyniki pomiarów magnetycznych rezonansu jądrowego wskazują na niestechiometryczny skład wodorku/deuterku i brak dyfuzji, sugerując kowalencyjny charakter wiązania miedź - wodór/deuter. Po raz pierwszy zaobserwowano tworzenie nowej fazy wodorkowej w układzie Cu-H oraz oszacowano ciśnienie tworzenia i rozkładu otrzymanego związku. Syntetyzowany wodorek zachowuje strukturę fcc miedzi i charakteryzuje się parametrem sieci zwiększonym w stosunku do czystego metalu. Skorowidz 
 
 Strona główna 

 
Lista prac doktorskich

 
Copyright © 2004 by Institute of Physical Chemistry PAN  |  Contact  |  Webmaster
 
Designed by Nataliya Belaya