Studia
  doktoranckie
  UKSW  Szkoła
  Nauk Ścisłych
 

Lidia Dębowska
"TWORZENIE FAZ WODORKOWYCH W STOPACH Pd-Ni"

Promotor: Prof. dr Bogdan Baranowski

Streszczenie

Zasadniczym celem pracy było rozstrzygnięcie między termodynamiczną a kinetyczną przyczyną ograniczenia głębokości wnikania fazy wodorkowej w niklu. Badania przeprowadzono na stopach: Ni0.9Pd0.1, Ni0.7Pd0.3, Ni0.5Pd0.5 oraz Ni0.3Pd0.7, nawodorowywanych metodą wysokociśnieniową. Użyte próbki miały formę cylindrów o zróżnicowanym promieniu.
   W rezultacie badań, przeprowadzonych w identycznych warunkach odnośnie ciśnienia, temperatury i czasu nawodorowywania stwierdzono, że głębokości wnikania fazy wodorkowej są liniowymi funkcjami promieni drutu. A zatem w próbkach każdego z wymienionych stopów współistnieją dwie fazy: faza wodorkowa oraz nieprzeniknięty przez wodór rdzeń wewnętrzny metalu. Ponieważ czas trwania eksperymentu wielokrotnie przewyższał czas konieczny do dyfuzji, otrzymany wynik jednoznacznie przemawia za termodynamiczną przyczyną ograniczenia głębokości wnikania.
   Rozszerzeniem pracy było wyznaczenie ciśnień tworzenia i rozkładu fazy wodorkowej oraz obliczenie energii swobodnych i nadmiarowych energii swobodnych tworzenia.
   Wykazano, iż zależność stężeniowa potencjału termodynamicznego tworzenia wykazuje bardzo silne zmiany w stopach o małym dodatku niklu, natomiast niewielkie zmiany w stopach, w których zawartość niklu przekracza 50%. Taki rezultat (który jest konsekwencją różnic pomiędzy ciśnieniami tworzenia dla palladu i niklu) świadczy o dominującej roli niklu w kształtowaniu własności termodynamicznych układu.
   
Publikacje:

  1. B. Baranowski, L. Dębowska: "Free Energy of Hydride Formation in Pd-Ni Alloys System"; Polish J. Chem., 77, 1207 (2003).
  2. B. Baranowski, L. Dębowska: "The Nature of Phase Transitions in Me-H Systems. Coherent and Incoherent Equilibria"; Polish J. Chem., 77, 1213 (2003).
  3. B. Baranowski, L. Dębowska: "Limited Penetration Depths of Hydrides in Cylindrical Pd-Ni Alloys Samples"; Polish J. Chem., 79, 783 (2005).


 Skorowidz 
 
 Strona główna 

 
Lista prac doktorskich

 
Copyright © 2004 by Institute of Physical Chemistry PAN  |  Contact  |  Webmaster
 
Designed by Nataliya Belaya